Stanowisko Nr 11/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu Regulaminu Stypendialnego z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

piątek, 5 maja 2006

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2006 r. Nr DSW-2/0412-10/S/ZM/2006 projektu Regulaminu Stypendialnego z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 46, poz. 328), Rada Główna wyraża opinię, że przedstawiony regulamin nie odpowiada kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i nie może rekomendować go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji i Nauki z uwagi na:

  1. Stypendia przyznawane w związku z realizacją rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej mają znamiona stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki i jako takie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Niewłaściwy zapis w § 2 powołujący się na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików