Stanowisko Nr 31/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2006 r. Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poniedziałek, 4 grudnia 2006

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2006 r., w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rada Główna, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), wyraża opinię, że przedstawione zasady przyznawania stypendiów odpowiadają kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:

Regulamin z 6 czerwca 2006 r.

  • w § 11 ust. 1 a ) należy skreślić"I roku",
  • w § 11 ust. 1 b) po wyrazach"i poziomów studiów" należy skreślić"którzy nie mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa",
  • należy skreślić § 18.

Uzasadnienie: stypendia za wyniki w nauce nie mogą być świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Regulamin z 18 sierpnia 2006 r.

  • w § 11 należy skreślić akapit"którzy nie mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa",
  • należy skreślić § 16.

Uzasadnienie: stypendia za wyniki w nauce nie mogą być świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików