Stanowisko Nr 33/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu

poniedziałek, 4 grudnia 2006

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2006 r., zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu, Rada Główna, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), ponownie negatywnie opiniuje przedłożony regulamin gdyż:

  1. Przepisy regulaminu wskazują, że brak jest postępowania konkursowego.
  2. Decyzji o przyznaniu stypendium nie powinien podejmować Kanclerz lecz Rektor na wniosek Komisji Konkursowej.
  3. Kryteria wymienione w § 2 ust. 3 wskazują, że stypendium może być przyznane w związku z inną formą działalności niż naukowa. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że zwolnienia podatkowe dotyczą tylko stypendiów naukowych i za wyniki w nauce.
Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików