Stanowisko Nr 35/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego przez Fundację na Rzec Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w Starogardzie Gdańskim

poniedziałek, 8 stycznia 2007

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2006 r., zasad przyznawania stypendium doktoranckiego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w Starogardzie Gdańskim, Rada Główna, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), wyraża opinię, że przedstawione zasady przyznawania stypendiów odpowiadają kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego pod warunkiem uwzględnienia następujących zmian:

  • Art. 2 ust. 5 należy skreślić wyrazy: "Procedura konkursowa jest poufna".
  • Art. 5 ust. 6 należy skreślić wyraz "Nagrodzonych", a na to miejsce wpisać "stypendystów".
  • Art. 6 w tytule należy skreślić "Wypłata nagrody" a wpisać "Wypłata stypendium".
  • Art. 6 ust. 2 pkt 2) po wyrazie "doktorskiej" należy skreślić "i dyplomu jej obrony".

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików