Stanowisko Nr 37/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium, na realizację pracy doktorskiej dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

poniedziałek, 8 stycznia 2007

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2006 r., zasad przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium na realizację pracy doktorskiej dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Rada Główna, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), wyraża opinię, że przedstawione zasady przyznawania stypendiów odpowiadają kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego pod warunkiem uwzględnienia następującej uwagi:

  • W § 3 ust. 1 po wyrazie "rektor" należy dodać "na wniosek Komisji Konkursowej".

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików