Stanowisko Nr 7/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach


Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2006 r. Nr DSW-2/0412-08/S/ZM/2006 zasad przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 46, poz. 328), Rada Główna wyraża opinię, że przedstawiony regulamin nie odpowiada kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i nie może rekomendować go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji i Nauki z uwagi na:

  1. Brak wyraźnych kryteriów oceny wyników naukowych kandydatów.
  2. Powszechny charakter stypendiów. Do otrzymania stypendium uprawnieni są wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowo-badawczy bez względu na stopień i tytuł naukowy zatrudnieni w uczelni na zasadzie umowy o pracę.
  3. Zapis o wyłącznych uprawnieniach rektora do przyznania stypendiów. Pomija się zatem postępowanie kwalifikacyjne prowadzone prze Komisję ds. Stypendiów Naukowych.

Rada Główna uważa, ze stypendia te miałyby charakter dodatku do wynagrodzeń dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey