Stanowisko Nr 8/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego

piątek, 5 maja 2006

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2006 r. Nr DSW-2/0412-12/S/ZM/2006 zasad przyznawania stypendiów naukowych Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 46, poz. 328), Rada Główna wyraża opinię, że przedstawiony regulamin nie odpowiada kryteriom jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i nie może rekomendować go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji i Nauki z uwagi na:

  1. Brak wyraźnych kryteriów przyznawania stypendiów. Zapis, że warunkiem przyznania stypendium przez nauczyciela akademickiego są zasługi dla Studium i/lub osiągnięcia naukowe w dziedzinie związanej z działalnością Studium jest zbyt ogólny.
  2. Zapis o wyłącznych uprawnieniach Kierownika Studium do przyznawania stypendiów oznacza brak zasad postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Komisję.
  3. Zdaniem Rady Głównej fundusz stypendialny powinien być tworzony na szczeblu centralnym uczelni, a nie przez jej wewnętrzną jednostkę organizacyjną.
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików