Stanowisko nr 52/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 202 ust. 8 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

czwartek, 26 kwietnia 2007

Działając na podstawie art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą - w związku z wystąpieniem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2007r. - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (w związku ze stanowiskiem Prezydium Rady Głównej nr 10/2000 z dnia 28 września 2000r.) przyjmuje, co następuje:

  1. W myśl artykułu 202 ust. 8 Ustawy "uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego". Zważywszy, iż samorząd studencki istnieje na mocy ustawy (art. 202 ust. 1), na organach każdej uczelni ciąży obowiązek określony w tym przepisie.
  2. Przy ustalaniu rodzaju i rozmiaru środków materialnych stawianych przez organy uczelni do dyspozycji organów samorządu studenckiego należy mieć na względzie z jednej strony zadania i kompetencje samorządu studenckiego określone w ustawie, z drugiej zaś usprawiedliwione potrzeby samorządu studenckiego w danej uczelni (te zaś uzależnione są między innymi od wielkości uczelni oraz liczby studentów).
  3. W każdym jednak przypadku organy uczelni - odpowiednio szczebla ogólnouczelnianego, jak i w podstawowych jednostkach organizacyjnych - zobowiązane są:
    1. stworzyć organom samorządu studenckiego możliwość (niezakłóconego przez prace innych komórek administracji uczelni) korzystania z odpowiednich pomieszczeń, wyposażonych w meble i urządzenia techniczne uznawane dziś za niezbędne w każdym biurze (a w szczególności w: telefon, faks, komputer, drukarkę, łącze internetowe oraz kserokopiarkę);
    2. zapewnić zaopatrzenie w materiały biurowe i inne środki przydatne w działalności samorządu studenckiego;
    3. zapewnić środki finansowe umożliwiające występowanie organów samorządu studenckiego na płaszczyźnie ogólnopolskiej (a w szczególności w zjazdach oraz w konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej).

Organy uczelni powinny mieć na względzie, iż środki materialne obejmują również środki finansowe, analogicznie jak Fundusz Pomocy Materialnej, z którego części utrzymuje się infrastrukturę domów studenckich i stołówek, ale głównie wypłaca studentom świadczenia pieniężne.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, zaniepokojona informacjami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, iż nie wszystkie uczelnie wypełniają obowiązki nałożone na nie przez art. 202 ust. 8 Ustawy, zwraca się do władz wszystkich uczelni z apelem o stworzenie właściwych warunków technicznych, materialnych i finansowych do funkcjonowania organów samorządów studenckich.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików