Stanowisko Nr 240/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości” zorganizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni ora

piątek, 2 lipca 2010

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2009 roku (pismo MNiSW-DNS-WSP-6101-6154-1/ZM/09), zasad przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości” realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Rada Główna – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328) oraz uchwały nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – pozytywnie opiniuje przedstawiony regulamin.
Rada Główna zwraca uwagę, że stypendia przyznawane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym są – na podstawie cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnione z podatku dochodowego. Należy usunąć „podstawę prawną” (w całości) z preambuły.
Rada Główna zwraca dalej uwagę, że zatwierdzone przez Ministra NiSzW zasady przyznawania stypendiów nie mogą zawierać żadnych regulacji uczelnianych (uchwał senatu AGH).
Rada Główna stoi na stanowisku, że stypendia pochodzące z funduszy unijnych nie mogą być przyznawane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższy oraz wynikających z tej ustawy rozporządzeń.

Uwagi:

• W całym tekście powinien być użyty termin „stypendium naukowe”, a nie „stypendium doktoranckie” (ostatnie jest przyznawane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym).
• Wątpliwe jest wymaganie od doktoranta oświadczenia o wysokości dochodów związanych z podjęciem pracy zarobkowej. Możliwość podejmowania pracy zarobkowej przez doktorantów jest regulowana ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 200 ust. 4). Można więc z powodzeniem usunąć fragmenty tekstu dotyczące powyższych kwestii z § 1 ust. 9 i § 2 ust. 2.

Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików