Stanowisko Nr 241/2009 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektu „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

piątek, 2 lipca 2010

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2009 roku (pismo MNiSW-DNS-WSP-6101-6323-1/ZM/09), zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektu „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Rada Główna – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328) oraz uchwały nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – negatywnie opiniuje przedstawiony regulamin. Nie spełnia on w wielu miejscach kryteriów jakich oczekuje się od systemów stypendialnych.

Uzasadnienie

• Regulamin przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce powinien być najpierw zatwierdzony przez Ministra NiSzW a później może stanowić fragment regulacji na poziomie wojewódzkim.
• Stypendium jest nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub w zakresie kształcenia i zachętą do dalszej wytężonej pracy w tym zakresie. Można żądać wytężonej pracy badawczej, ale nie zobowiązania „do obrony rozprawy doktorskiej w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium”. Należy usunąć pkt 10 z § 4 regulaminu przyznawania stypendiów.
• Niezasadne jest żądanie zobowiązania do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego. Należy usunąć pkt 11 z § 4 regulaminu.
• Należy usunąć słowo „brutto” z § 8 ust. 5 regulaminu.
• Należy usunąć ust. 8 z § 8. Stypendium naukowe i za wyniki w nauce przyznane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Ministra NiSzW są nie opodatkowane.
• Z § 9 ust. 6 regulaminu należy usunąć fragmenty dotyczące „informacji nt. zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego” – z powodów, o których jest mowa powyżej.
• Należy usunąć ust. 13 z § 9 regulaminu. Zwrotu stypendium można żądać tylko wówczas, gdy beneficjent pobrał je nie będąc doktorantem.
• Nie można łączyć terminu składania raportu końcowego z terminem obrony rozprawy doktorskiej – w całym § 9 regulaminu.
• Przepisy dotyczące zwrotu stypendium w § 10 muszą zostać znacząco zmodyfikowane. Instytucja przyznająca stypendia ma obowiązek sprawdzić całą dokumentację przed przyznaniem stypendium. Wypłatę stypendium można w każdym momencie wstrzymać, jeśli beneficjent nie spełnia oczekiwać darczyńcy określonych w zasadach przyznawania stypendiów. Zwrotu stypendium można żądać, gdy beneficjent utracił status określony w regulaminie (doktoranta) i pobrał stypendium. „Nie wywiązywanie się z obowiązku obrony rozprawy doktorskiej w terminie” nie może skutkować zwrotem stypendium.
• Jest niejasne, czy regulamin dotyczący stypendiów, czy też projektów badawczych. W § 11 ust. 5 jest mowa „opatrzeniu zakupionego sprzętu informacją…”. Stypendium w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przyznawane beneficjentowi na zaspakajanie potrzeb własnych. Nie można więc żądać zakupu sprzętu, czy czegokolwiek innego.
• Zatwierdzony przez Ministra NiSzW regulamin nie może być zmieniany. Należy znacząco zmodyfikować ust. 2-5 w § 12 regulaminu.
• Niejasna jest treść „Oświadczenia o korzystaniu/ nieskorzystaniu” z innych środków publicznych. W punkcie 2 jest mowa o „wydatkach”. Ponownie pojawia się pytanie, czy cała dokumentacja dotyczy projektów badawczych, czy systemu stypendialnego.
• Nie można żądać od doktorantów oświadczenia o zamiarze stałego pobytu na terenie województwa podkarpackiego. A co będzie, jeśli osoba po zakończeniu pobierania stypendium nie otrzyma pracy?
• Nie można żądać zobowiązania o obronie rozprawy doktorskiej.
• Nie można żądać zobowiązania o podjęciu pracy na terenie województwa podkarpackiego.
• Całą umowę należy zmodyfikować zgodnie z powyżej sformułowanymi uwagami dotyczącymi regulaminu przyznawania stypendiów.

Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików