Stanowisko Nr 242/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunku Biotechnologia medyczna w ramach projektu „Uruchomienie kierunku studiów Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna, w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”

piątek, 2 lipca 2010

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 roku (pismo MNiSW- DFS-WPM-632-3522-11/KP/09), zasad przyznawania stypendiów na kierunku Biotechnologia medyczna w ramach projektu „Uruchomienie kierunku studiów Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna, w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, Rada Główna – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328) oraz uchwały nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – negatywnie opiniuje przedstawiony regulamin. Nie spełnia on kryteriów jakich oczekuje się od systemów stypendialnych.

Uzasadnienie

• Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce nie mogą być załącznikiem do zarządzenia rektora. Muszą zostać przedstawione jakie niezależny dokument. Minister NiSzW nie ma delegacji ustawowej do zatwierdzana zarządzeń rektora.
• W tytule jest błąd – powinno być „Regulamin przyznawania stypendiów na specjalności Biotechnologia medyczna…”, a nie „…na kierunku Biotechnologia medyczna…”.
• Zwrotu stypendium nie można żądać w przypadkach „skreślenia z listy studentów z powodu nie zaliczenia kolejnego roku studiów lub rezygnacji ze studiów”. Zwrotu stypendium można żądać gdy beneficjent utracił status osoby określonej w zasadach przyznawania stypendium i stypendium pobrał. Należy znacząco zmodyfikować lub usunąć końcowy fragment pkt 6 regulaminu (po przecinku) oraz ust. 1 i 2 w § 3 umowy.
• Należy usunąć słowo „brutto” z pkt 10 regulaminu.
• W regulaminie powinno być podane z jakich źródeł zasilany jest fundusz stypendialny. Regulamin stypendialny powinien zawierać wszystkie informacje określone w uchwale 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (załączonej).
• W § 2 umowy został błędnie użyty termin „…na kierunku Biotechnologia Medyczna…”. Powinno być „…na kierunku Biotechnologia, specjalności Biotechnologia medyczna…”.
• Stypendia, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy są przyznawane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie ma więc potrzeby o nich pisać.
• Powinna się w regulaminie i umowie stosować termin stypendium za wyniki w nauce, gdyż taki występuje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Terminu stypendium motywacyjne nie ma w cytowanych na wstępie regulacjach prawnych.
• Nie bardzo wiadomo, czym jest „Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiujących na kierunkach/specjalnościach zamawianych” – § 5 pkt 1 umowy. Dokumenty zatwierdzane przez Ministra NiSzW nie mogą zawierać regulacji uczelnianych.

Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików