Stanowisko Nr 243/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu „grant PROGRES Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki”

piątek, 2 lipca 2010

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2009 roku (pismo MNiSW-DFS-WPM-632-3426-1/KP/09), zasad przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu „grant PROGRES Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki”, Rada Główna – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328) oraz uchwały nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – pozytywnie opiniuje przedstawiony regulamin. Przedstawione zasady spełniają kryteria jakich oczekuje się od systemów stypendialnych.
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego rekomenduje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzenie zasad przyznawania wyżej wymienionych stypendiów za wyniki w nauce.

Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików