Stanowisko Nr 244/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” (kierunki zamawiane) zasilanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

piątek, 2 lipca 2010

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 roku (pismo MNiSW-DFS-WPM-632-3519-1/KP/09), zasad przyznawania stypendiów studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” (kierunki zamawiane) zasilanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rada Główna – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328) oraz uchwały nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – negatywnie opiniuje przedstawiony regulamin. Rada Główna zgłasza poniżej sformułowane uwagi.

• Regulamin przyznawania stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce zatwierdzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie może być załącznikiem zarządzenia Rektora – to jest regulacji wewnątrzuczelnianej. Powinien stanowić niezależny dokument.

• Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3 praz § 15 stanowi integralną część zasad przyznawania stypendiów. Jej wzór powinien być dołączony do dokumentacji i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• Należy usunąć słowo brutto w § 10 ust. 1

Rada Główna nie może przedstawić opinii w sprawie „Regulaminu uczestnictwa w projekcie: Informatyka – kompetencje dla rozwoju”. Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cytowanej we wstępie) Rada Główna opiniuje zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce. Ustawa ta nie mówi nic o zatwierdzaniu przez Ministra NiSzW oraz opiniowaniu przez Radę Główną „regulaminów uczestnictwa w projekcie”. Jeśli w regulaminie tym są elementy istotne dla przyznawania stypendiów, powinny one być wkomponowane w zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. Kompletny dokument powinien być raz jeszcze przygotowany przez Uczelnię – z uwzględnieniem powyżej sformułowanych uwag – i przedstawiony Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zatwierdzenia. Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików