Stanowisko Nr 249/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i pracy naukowej doktorantom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości” realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydakt

piątek, 2 lipca 2010

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2009 roku (pismo MNiSW-DNS-WSP-6101-6154-1/ZM/09), zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i pracy naukowej doktorantom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości”, realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, finansowanych
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Rada Główna – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328) oraz uchwały nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – pozytywnie opiniuje przedstawiony regulamin.
Rada Główna zwraca uwagę, że stypendia przyznawane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym są – z mocy cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnione z podatku dochodowego. W tej sytuacji jest zbędne i mylące przywoływanie w preambule art. 66 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Ten fragment należy usunąć z regulaminu.
Rada Główna stoi na stanowisku, że stypendia pochodzące z funduszy unijnych nie mogą być przyznawane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dalsze uwagi

• Z § 2 należy usunąć ust. 2, w którym pojawiają się odwołania do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i regulacji uczelnianych.
• Jest niezrozumiałe dlaczego do rozdziału tych samych środków unijnych na stypendia formułuje się dwa różne regulaminy przyznawania stypendiów (patrz stanowisko Rady Głównej Nr 240/2009). Powinno się sformułować jeden regulamin, który będzie obejmował wszystkie przypadki. Rada Główna zwraca uwagę, że nie ma regulacji ustawowych ograniczających możliwość uzyskiwania stypendiów z różnych źródeł.

Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików