Stanowisko Nr 10/2021 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie alokacji środków w Krajowym Planie Odbudowy na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego

czwartek, 25 lutego 2021

Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z najwyższym zaniepokojeniem zapoznało się z informacją o planowanej katastrofalnie niskiej alokacji środków w Krajowym Planie Odbudowy na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. W opinii Rady, radykalne zmniejszenie środków w stosunku do wcześniejszych wersji planu uczyni nierealną realizację filarów tematycznych:

3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu

oraz

6) rozwiązania dla przyszłych pokoleń, w tym edukacja i umiejętności

przy wręcz śladowym (na tle innych obszarów) poziomie finansowania dedykowanego nauce i szkol­nictwu wyższemu.

W ocenie Prezydium Rady, realizacja Krajowego Planu Odbudowy nie będzie możliwa bez właściwego zaangażowania najwyżej wykwalifikowanych kadr i odnowionej infrastruktury badawczej zgromadzo­nych w szkołach wyższych oraz w instytucjach nauki. Z perspektywy strategicznego dokumentu Polska Mapa Infrastruktury Badawczej, ewentualne ograniczenie finansowania projektów infra­struk­tury badawczej i technologicznej jedynie do Sieci Łukasiewicz byłoby działaniem nieracjonalnym i skutku­jącym utratą szans na pełne zaangażowanie sektora nauki w Polsce w rozwój cywilizacyjny. W opinii Rady, to właśnie projekty inwestycyjne dotyczące  infrastruktury B+R ujęte w PMIB powinny stanowić podstawę do finansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Ponadto, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju, a także wymogi zielonej gospodarki, Rada uważa za absolutnie nieuzasadnione pominięcie w projekcie KPO nakładów na kompleksową termomoder­nizację kampusów akademickich. Tym bardziej, że stan wielu kampusów istotnie odbiega od współczesnych standardów techniczno-środowiskowych. Dlatego całkowicie niezrozumiałe jest  pominięcie tego elementu planu, przedłożonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nauka i szkolnictwo wyższe ─ w każdym kraju ─ są i będą naturalnymi czynnikami zrównoważonego rozwoju, także po zapaści pandemicznej. Skuteczne wykorzystanie zgromadzonego w nich potencjału intelektualnego i materialnego w kontekście wyzwań, jakie stawia Krajowy Plan Odbudowy, będzie możliwe jedynie przy alokacji środków adekwatnej do poziomu tych wyzwań.

Stanowisko otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików