Stanowisko nr 26/2017 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie prac nad projektem Ustawy 2.0

czwartek, 7 września 2017

Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dn. 6 września 2017 r. w sprawie podstawowych wniosków z dyskusji nad założeniami Ustawy 2.0 oraz – Rekomendacjami Zespołu Ustrój i Zarządzanie Rady Narodowego Kongresu Nauki opublikowanymi na witrynie NKN, udziela swego poparcia stwierdzeniom zawartym w tych dokumentach.

Wyrażając opinię Rady Głównej, Prezydium z satysfakcją odnotowało sposób przeprowadzenia przez MNiSW konsultacji publicznych w pracach nad Ustawą 2.0 w okresie do końca czerwca 2017. Na uznanie zasługują w szczególności cykl konferencji Rady NKN wspieranej przez prace zespołów tematycznych, a także raporty Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP działającej z udziałem ekspertów i członków RGNiSW.

Na obecnym etapie przygotowywania Ustawy 2.0, za szczególnie ważne uznajemy przeniesienie wyników działań NKN, KRASP i RGNiSW do projektu tej ustawy, który zostanie ogłoszony na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie.

Stanowisko otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jerzy Woźnicki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików