Statut Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchwalony na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

poniedziałek, 22 grudnia 2014

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą", jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego.

2. Rada działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" i ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595; z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Rada współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki, z innymi ministrami sprawującymi nadzór nad szkołami wyższymi oraz z organami władzy i administracji publicznej, w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa, a w szczególności:

1)      wyraża z własnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki oraz innych ministrów;

2)      sporządza opinie w sprawach przedstawionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw nauki oraz inne organy władzy i administracji publicznej lub z inicjatywy własnej;   

3)      opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju nauki i innowacyjności, a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;

4)      wyraża opinie w sprawach projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki, w sprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa, a także w sprawach środków na naukę i szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy;

5)      opiniuje plany i sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

6)      wyraża opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia;

7)      wyraża opinie w sprawie standardów kształcenia kierunków studiów, o których mowa w art. 9b i 9c ustawy;

8)      przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycje dotyczące wzorcowych opisów efektów kształcenia poszczególnych kierunków studiów, z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia, przypisanych do odpowiednich obszarów kształcenia;

9)      opiniuje wnioski jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego na zasadach określonych w art. 5 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

10)  opiniuje zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 361 z pózn. zmianami).

2. Rada może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności z:

1)      Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów;

2)      Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych;

3)      konferencjami rektorów, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy;

4)      Krajową Reprezentacją  Doktorantów;

5)      Parlamentem Studentów RP;

6)      Polską Akademią Nauk;

7)      Polską Komisją Akredytacyjną;

8)      Radą Główną Instytutów Badawczych;

9)      związkami pracodawców

10)  związkami zawodowymi.

3. Rada w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości.

§ 3

1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy.

2. Organami Rady są: przewodniczący Rady, prezydium Rady, komisje Rady.

3. Kadencja Rady rozpoczyna się 1 stycznia i trwa cztery lata.

II. Skład Rady

§ 4

1. Rada składa się z trzydziestu dwóch członków.

2. W skład Rady wchodzą:

1)      nauczyciele akademiccy wybrani przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich spośród kandydatów wyłonionych przez uczelnie na podstawie wyborów – w liczbie czternastu, z podziałem tej liczby pomiędzy obie Konferencje proporcjonalnie do łącznej liczby studentów studiujących w uczelniach członkowskich każdej z tych Konferencji;

2)      przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, wybrani przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk – w liczbie pięciu;

3)      przedstawiciele instytutów badawczych, wybrani przez Radę Główną Instytutów Badawczych – w liczbie czterech;

4)      studenci, wybrani przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – w liczbie czterech;

5)      doktoranci, wybrani przez Krajową Reprezentację Doktorantów – w liczbie dwóch;

6)      przedstawiciele pracodawców, wybrani przez organizacje pracodawców – w liczbie trzech.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 4) i 5), są powoływane na członków Rady na czas określony w odpowiednich statutach tych organizacji.

4. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, reprezentują wszystkie obszary wiedzy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

5. Podmioty wybierające kandydatów na członków Rady kierują się zasadami dążenia do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w pracach Rady oraz zapewnienia w jej składzie osobowym właściwej reprezentacji instytucjonalnej i kadrowej.

 § 5 

1. Członkiem Rady może być osoba, która:

1)      korzysta z pełni praw publicznych;

2)      ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydaci na członków Rady nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia kadencji więcej niż siedemdziesiąt lat.

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady  nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 § 6

1. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

1)      Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

2)      Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;

3)      Radzie Głównej Instytutów Badawczych;

4)      Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.

2. Członkiem Rady nie może być również osoba będąca założycielem uczelni niepublicznej lub pełniąca funkcję:

1)      rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

2)      kanclerza uczelni;

3)      dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

4)      dyrektora instytutu badawczego;

5)      prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;

6)      prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;

7)      dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki.

§ 7

1. Przewodniczący Rady stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady w przypadku:

1)      śmierci;

2)      złożenia rezygnacji;

3)      niespełniania choćby jednego z wymagań określonych w § 5 lub § 6;

4)      nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby w trybie określonym w §4 ust.2 na okres do końca kadencji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w § 5 ust. 3.

III. Posiedzenia plenarne Rady

§ 8

  1. Posiedzenie plenarne tworzą członkowie Rady.
  2. Członkowie Rady sprawują funkcje wyłącznie osobiście.
  3. Minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz inni ministrowie sprawujący nadzór nad szkołami wyższymi a także osoby przez nich delegowane mogą uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych Rady.
  4. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) działających w uczelniach, instytutach badawczych i Polskiej Akademii Nauk, po jednym z każdego związku.
  5. W posiedzeniach plenarnych mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 9

1. Rada działa na zwyczajnych posiedzeniach plenarnych oraz może odbywać nadzwyczajne posiedzenia plenarne.

2. Zwyczajne posiedzenia plenarne Rady zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony wiceprzewodniczący Rady przynajmniej raz na kwartał, na podstawie ustalonego rocznego planu i harmonogramu prac Rady.

3. Porządek posiedzenia jest przekazywany członkom Rady co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Porządek może być zmieniony i uzupełniony przez Radę bezwzględną większością głosów.

4. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego na wniosek ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, prezydium Rady lub na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków Rady oraz do wyznaczenia terminu posiedzenia Rady przypadającego w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w jednostce organizacyjnej, o której mowa w §27 ust.1.

5. Przebieg posiedzenia plenarnego Rady jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i zapisywany na nośniku informacji oraz archiwizowany.

6. Protokół z posiedzenia plenarnego Rady wraz z treścią podjętych na posiedzeniu uchwał jest udostępniany na stronie internetowej Rady niezwłocznie po jego zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

§ 10

1. Pierwsze posiedzenie plenarne nowej kadencji zwołuje i prowadzi przewodniczący ustępującej Rady.  Po otwarciu posiedzenia dokonuje się wyboru nowego przewodniczącego Rady, który od tego momentu prowadzi posiedzenie.

2. Pierwsze posiedzenie plenarne nie może zakończyć się przed wyborem wszystkich organów Rady.

§ 11

Do zadań posiedzenia plenarnego należy w szczególności:

1)      uchwalanie statutu Rady i dokonywanie jego zmian;

2)      wybór członków pozostałych organów Rady oraz ich odwoływanie;

3)      wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady;

4)      podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady po każdym roku jego działalności;

5)      zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady;

6)      powoływanie członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich;

7)      popieranie innych lub przyjmowanie wspólnych z innymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki stanowisk w określonej sprawie, podejmowanie apeli i składanie oświadczeń;

8)      wyrażanie opinii oraz przedstawianie propozycji lub wniosków we wszystkich sprawach określonych w przepisach szczególnych;

9)      powoływanie, na wniosek przewodniczącego, zespołów roboczych do wykonania określonych zadań;

10)  zatwierdzanie protokołów posiedzeń plenarnych,

11)  powoływanie Komisji Skrutacyjnej, składającej się z trzech osób wybieranych spośród członków Rady, celem przeprowadzenia głosowań tajnych,

12)  podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Rady.

§ 12

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

2. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rada zajmuje stanowiska w określonej sprawie, wyraża opinie, podejmuje apele, składa oświadczenia oraz przedstawia propozycje lub wnioski.

3. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Na wniosek członka Rady przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy uchwała musi być podjęta przed najbliższym zwyczajnym posiedzeniem plenarnym, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Decyzję w sprawie podjęcia uchwały w trybie obiegowym podejmuje przewodniczący Rady. Do podejmowania uchwał Rady w trybie obiegowym stosuje się zasady przewidziane w załączniku do Statutu „Zasady głosowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie obiegowym”. W sprawach personalnych lub sprawach, w których zarządzono głosowanie tajne, nie mogą być podejmowane uchwały w trybie obiegowym.

IV. Przewodniczący Rady

§ 13

1. Przewodniczący Rady wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

2. Kandydatów na przewodniczącego mogą zgłaszać członkowie Rady w trakcie pierwszego posiedzenia.

3. W razie nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów w pierwszym głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego głosowania. W drugim głosowaniu dokonuje się wyboru przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów, spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno najwyższą liczbę ważnie oddanych głosów.

4. Jeżeli drugie głosowanie nie doprowadzi do wyboru przewodniczącego Rady zarządza się ponowne zgłaszanie kandydatów i ponowne wybory.

§ 14

1. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady należy:

1)      zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady oraz posiedzeń jej prezydium;

2)      przewodniczenie i kierowanie pracami posiedzeń plenarnych Rady i prezydium Rady;

3)      reprezentowanie Rady i jej prezydium na zewnątrz,

4)      podpisywanie uchwał, stanowisk, opinii, apeli i oświadczeń Rady oraz prezydium Rady;

5)      przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Rady na ostatnim w danym roku posiedzeniu plenarnym Rady albo na pierwszym posiedzeniu w kolejnym roku działalności;

6)      określenie podziału obowiązków w ramach prezydium Rady;

7)      zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady;

8)      delegowanie członków do reprezentowania Rady w posiedzeniach gremiów zewnętrznych;

9)      wykonywanie innych czynności przewidzianych niniejszym Statutem.

2. Przewodniczącego Rady, w przypadkach, gdy przejściowo nie może wykonywać swoich obowiązków, zastępują wiceprzewodniczący Rady.

§ 15

1. Rada na pierwszym posiedzeniu plenarnym w roku podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu za poprzedni rok działalności, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W czwartym roku działalności uchwałę w sprawie absolutorium przewodniczącego Rada podejmuje na ostatnim posiedzeniu.

3. Absolutorium udzielane jest przez Radę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej składu po zapoznaniu się przez członków Rady z rocznym sprawozdaniem przewodniczącego.

4. Absolutorium dotyczy działalności statutowej Rady.

 § 16

1. Rada stwierdza utratę funkcji przez przewodniczącego Rady w przypadku:

1)      śmierci;

2)      złożenia pisemnej rezygnacji;

3)      niespełnienia choćby jednego z wymagań określonych w § 5 lub § 6;

4)      nieuzyskania absolutorium;

5)      odwołania z funkcji przewodniczącego.

2.  Posiedzenie plenarne Rady w części dotyczącej absolutorium, odwołania przewodniczącego lub stwierdzenia utraty przez niego funkcji prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady uczestniczący w posiedzeniu.

3. Odwołanie przewodniczącego następuje na posiedzeniu plenarnym bezwzględną większością statutowego składu Rady na wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Rady. Wniosek wraz z uzasadnieniem winien być złożony na piśmie do prezydium nie później niż 14 dni przed posiedzeniem plenarnym Rady.

4. Osoba, co do której złożono wniosek o odwołanie, ma prawo do zapoznania się z uzasadnieniem wniosku i przedstawienia Radzie wyjaśnień.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 przewodniczenie Radzie do czasu wyboru nowego przewodniczącego sprawuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący Rady.

6. Wakujące miejsce przewodniczącego Rady obsadza się w drodze wyborów dokonanych na tym samym lub najbliższym posiedzeniu plenarnym w trybie określonym w § 13 a tą część posiedzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady uczestniczący w posiedzeniu.

V. Prezydium Rady

§ 17

1. Prezydium Rady współdziała z przewodniczącym Rady w kierowaniu pracami Rady.

2. W skład prezydium Rady wchodzą:

1)      przewodniczący Rady;

2)      dwóch wiceprzewodniczących Rady;

3)     przewodniczący komisji Rady, o ktorych mowa w § 21 ust. 2;

4)     od 4 do 6 członków.

3. Każda z grup, wskazanych w § 4 ust. 2, musi być reprezentowana w prezydium Rady.

4. Wiceprzewodniczący Rady i członkowie prezydium, o których mowa w pkt 4 wybierani są na posiedzeniu plenarnym Rady bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady.

§ 18

Do uprawnień prezydium Rady należy w szczególności:

1)      ustalanie planów pracy Rady;

2)      dokonywanie wykładni Statutu Rady;

3)      czuwanie nad tokiem i terminowością prac komisji i zespołów roboczych;

4)      pomoc w przygotowaniu sprawozdania, o którym mowa w § 14  ust. 1, pkt 5);

5)      przedstawianie, na kolejnych posiedzeniach plenarnych Rady, informacji o bieżących pracach i decyzjach przewodniczącego oraz prezydium Rady podejmowanych w okresie między posiedzeniami plenarnymi,

6)      przedstawianie członkom Rady informacji o pracach i wnioskach przedstawionych prezydium przez Rzecznika Praw Absolwenta;

7)      podejmowanie uchwał w sprawach niecierpiących zwłoki w okresach pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Rady.

 § 19

1. Przewodniczący Rady określa zakres działania wiceprzewodniczących Rady.

2. Prezydium Rady podejmuje uchwały, zajmuje stanowiska, wyraża opinie, ustala treść apeli lub oświadczeń w drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. Głosowanie tajne zarządza się również w innych sprawach, na wniosek przynajmniej jednego członka prezydium Rady.

3. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenie prezydium Rady osoby spoza prezydium z głosem doradczym.

4. Z posiedzenia prezydium Rady sporządzany jest protokół, przekazywany członkom prezydium, który może być również przekazywany innym adresatom wskazanym przez przewodniczącego Rady.

5. Protokół z posiedzenia prezydium Rady, po jego zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu jest publikowany na stronie internetowej Rady.

VI. Komisje Rady

§ 20

1. Rada powołuje i odwołuje komisje, określa zakres ich działania oraz powołuje i odwołuje ich członków.

2. W skład komisji wchodzą członkowie Rady, powołani bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

3. Skład całej komisji może zostać przyjęty przez Radę w drodze aklamacji.

4. Osoby niebędące członkami Rady mogą być powoływane  do udziału w pracach komisji.  Osoby te powołuje komisja.

5. Komisja może uchwalić regulamin swych prac.

§ 21

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący Rady, a przewodniczy mu wyznaczony przez niego członek prezydium Rady.

2. Członkowie komisji dokonują wyboru przewodniczącego, sekretarza, a w razie potrzeby także wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących spośród wchodzących w jej skład członków Rady.

3. Pracami komisji Rady kieruje jej przewodniczący, w szczególności przez zwoływanie posiedzeń i informowanie członków komisji o sprawach skierowanych do komisji.

4. Obowiązki sekretarza komisji mogą być powierzone członkowi komisji bądź pracownikowi ministerstwa za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

5. Przewodniczący komisji informuje przewodniczącego Rady i prezydium o przebiegu prac komisji, a na żądanie tych organów jest on zobowiązany składać szczegółowe informacje w określonych sprawach.

6. Na posiedzenia komisji jej przewodniczący może zapraszać osoby niebędące członkami komisji.

7. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady niebędący członkami danej komisji.

§ 22

1. Do zadań komisji Rady należy w szczególności:

1)      opiniowanie spraw objętych zakresem działania Rady, skierowanych do niej przez przewodniczącego Rady lub prezydium;

2)      opracowywanie projektów dokumentów stanowiących przedmiot prac Rady lub prezydium;

3)      zwracanie się, za pośrednictwem przewodniczącego Rady, do właściwych ministrów nadzorujących szkoły wyższe lub innych organów administracji, a także do organów szkół wyższych, o udzielenie wyjaśnień lub informacji dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacyjności;

4)      przedstawianie propozycji podjęcia odpowiednich działań przez Radę, prezydium lub przewodniczącego Rady,

5)      wykonywanie innych zadań określonych przez Radę.

VII. Zespoły robocze Rady

 § 23

1. W uzasadnionych przypadkach Rada może powoływać zespoły robocze do wykonania zadań wskazanych w uchwale o ich powołaniu.

2. Na wniosek przewodniczącego, prezydium lub przynajmniej 5 członków, Rada powołuje przewodniczącego oraz członków zespołu roboczego, określając cel, zakres działania oraz tryb jego funkcjonowania.

3. W pracach zespołów roboczych mogą brać udział osoby niebędące członkami Rady. Do określenia zakresu ich uprawnień stosuje się odpowiednio przepis § 20 ust. 4.

4. Osobom, o których mowa w ust. 3 Rada może przyznać status społecznego doradcy Rady.

§ 24

1. Rada lub prezydium mogą wydawać zespołom roboczym wytyczne w sprawach związanych z ich działalnością i tokiem prac.

2. Rada, prezydium i przewodniczący udzielają zespołom roboczym niezbędnej pomocy w ich pracy.

VIII. Organy działające przy Radzie

§ 25

1. Przy Radzie działa Rzecznik Praw Absolwenta, powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Rzecznik Praw Absolwenta współdziała z Radą w zakresie ograniczenia barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiów absolwenta.

3. Rzecznik Praw Absolwenta analizuje sytuację absolwentów na rynku pracy i stopień ich dostępu do określonych zawodów oraz przedstawia wnioski Radzie Głównej i ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Obsługę administracyjną Rzecznika Praw Absolwenta wykonuje jednostka organizacyjna urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 26

1. Przy Radzie działa Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich. Komisja Dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.

2. Komisję Dyscyplinarną wybiera Rada na zasadach określonych w uchwalonym przez siebie regulaminie.

3. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

4. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie regulaminu uchwalonego na jej posiedzeniu plenarnym.

5. Komisja Dyscyplinarna przynajmniej raz w roku informuje Radę o swej działalności.

6. Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej wykonuje jednostka organizacyjna urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

IX. Obsługa administracyjna Rady

§ 27

1. Obsługę administracyjną Rady oraz jej organów wykonuje jednostka organizacyjna urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Zadaniem jednostki, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

1)       organizowanie i protokołowanie posiedzeń plenarnych i prezydium Rady;

2)      wsparcie administracyjne prac posiedzeń plenarnych, prezydium i komisji Rady;

3)      przygotowywanie spraw przekazanych do zaopiniowania przez Radę;

4)      przygotowywanie spraw związanych z opiniowaniem przez Radę wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych;

5)      prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie;

6)      wewnętrzna i zewnętrzna obsługa informacyjna Rady;

7)      prowadzenie spraw finansowych związanych z działalnością Rady;

8)      prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Rady;

9)      programowanie i sprawozdawczość w zakresie określonym przez przewodniczącego Rady;

10)  wykonywanie innych prac na polecenie przewodniczącego Rady.

X. System informacji o pracach Rady

§ 28

1. Członkowie Rady są informowani na posiedzeniach plenarnych Rady o pracach jej organów między posiedzeniami plenarnymi.

2. Informacje o pracach Rady są udostępniane na stronie internetowej Rady i mogą być publikowane w czasopismach ogólnoakademickich.

3. Coroczne sprawozdania z działalności Rady udostępniane są na stronie internetowej Rady.

4. Na posiedzenia plenarne Rady mogą być zapraszani dziennikarze. Jednostka, o której mowa w § 27 ust.1 udostępnia mediom na ich życzenie materiały z prac Rady (po uzyskaniu zgody przewodniczącego Rady).

5. Rada może powołać rzecznika prasowego lub powierzyć członkowi Rady zadania
w zakresie zewnętrznej obsługi informacyjnej prac Rady.

XI. Finansowanie działalności Rady

§ 29

1. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Rady, Rzecznika Praw Absolwenta oraz Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich zapewniane są w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Środkami finansowymi Rady dysponuje na bieżąco osoba kierująca jednostką zapewniającą obsługę administracyjną Rady pod nadzorem przewodniczącego Rady.

XII. Postanowienia końcowe

§ 30

1. Rada uchwala Statut na posiedzeniu plenarnym bezwzględną większością statutowego składu Rady.

2. Projekt Statutu Rady może przedłożyć Radzie jej przewodniczący, prezydium Rady lub co najmniej 1/3 członków Rady, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. Przewodniczący Rady umieszcza wniosek o uchwalenie Statutu Rady w porządku dziennym najbliższego posiedzenia plenarnego Rady. W uzasadnionych okolicznościach może on wniosek ten skierować na kolejne posiedzenie plenarne.

4. Głosowanie w sprawie uchwalenia Statutu Rady musi odbyć się nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Postanowienia ust. 1 – 4 stosuje się do zmiany statutu.

§ 31

Statut Rady wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik do Statutu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchwalonego dnia 11 grudnia 2014

 Zasady głosowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie obiegowym

§ 1

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy uchwała musi być podjęta przed najbliższym zwyczajnym posiedzeniem plenarnym, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z § 12 ust. 5 Statutu.

§ 2

  1. Jeżeli uchwała ma być podjęta w terminie równym bądź dłuższym niż dwa tygodnie  Przewodniczący Rady zobowiązany jest przesłać projekt uchwały członkom Rady do konsultacji. Okres składania uwag przez członków Rady nie może być krótszy niż 5 dni .
  2. Po otrzymaniu uwag od członków Rady Przewodniczący przygotowuje ostateczny projekt uchwały.

§ 3

Projekty uchwał są przesyłane wszystkim członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Rady do korespondencji z jednostką zapewniającą obsługę administracyjną Rady Głównej.

§ 4

Przewodniczący Rady określa nieprzekraczalny termin oddania głosu, o czym informuje członków Rady. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od dnia przesłania projektu uchwały.

§ 5

Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym (dalej: Oświadczenie) zawiera:

a)      tytuł projektu uchwały;

b)      przywołanie podstawy prawnej;

c)      treść projektu uchwały;

d)     formułę „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”;

e)      trzy kwadraty na wstawienie znaku „X” podpisane słowami: „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘSIĘ”;

f)       miejsce na wpisanie miejscowości i daty oraz miejsce na własnoręczny podpis głosującego członka Rady;

g)      odnośnik ze znakiem „*” oraz treścią „W celu oddania głosu należy umieścić znak „X” w odpowiedniej kratce oraz potwierdzić sposób oddania głosu własnoręcznym podpisem oraz datą.

h)      wskazanie adresu e-mail, na który należy odesłać Oświadczenie.

§ 6

Członkowie Rady głosują nad projektem uchwały bez dokonywania zmian lub uzupełnień
w treści uchwały.

§ 7

Członkowie Rady, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, wypełniają przekazane im „Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym”:

a)      umieszczając znak „X” w kwadracie nad wyrazem „ZA” albo „PRZECIW” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”,

b)      wpisują miejscowość i datę oraz podpisują własnoręcznie świadczenie.

§ 8

Niedopełnienie jakiegokolwiek warunku określonego w § 7 kwalifikuje głos jako nieważny.

§ 9

Osoba głosująca „PRZECIW” może wraz z Oświadczeniem przesłać treść zdania odrębnego. W przypadku pojawienia się zdań odrębnych Przewodniczący Rady zobowiązany jest ustosunkować się do nich na najbliższym powiedzeniu Rady.

§ 10

Wypełnione Oświadczenie wysyła się niezwłocznie do jednostki obsługującej Radę pocztą elektroniczną z załącznikiem w formacie „PDF” na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.

§ 11

Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu wyznaczonego terminu, a w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady oddali głosy przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.

§ 12

Osoba, która pomimo prawidłowego zawiadomienia i przekazania Oświadczenia nie oddała głosu w terminie określonym przez przewodniczącego Rady w decyzji o podejmowaniu uchwały w trybie obiegowym, traktowana jest jako niebiorąca udziału w głosowaniu, a uchwała uważana jest za podjętą, jeśli w głosowaniu uczestniczyła wymagana Statutem liczba osób.

§ 13

Przewodniczący Rady podpisuje uchwałą podjętą w trybie obiegowym i zarządza jej opublikowanie na stronie internetowej Rady.

§ 14

Wzór „Oświadczenia o oddaniu głosu w trybie obiegowym”:

Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie

 Na podstawie art. ..

                                                 § 1 [treść uchwały]

                                                 §2

                        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA  □                WSTRZYMUJĘ SIĘ  □                   PRZECIW □

           

--------------------------------------                                               ---------------------------------

 miejscowość, data                                                                                        podpis

 Adres e-mail: radaglowna@nauka.gov.pl

W celu oddania głosu należy umieścić znak X w odpowiedniej kratce, wpisać miejscowość, datę oraz złożyć własnoręczny podpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików