XXIX posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 15 grudnia 2005 r.

czwartek, 2 marca 2006

Tematyka obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej przy RG z przeprowadzonych czynności związanych z wyborem członków Rady Głównej na IX kadencję - ref. prof. J. Osiowski - przewodniczący CKW RG.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Dyscyplinarnej przy RG w kadencji 2003-2005 - ref. prof. M. Bojarski - przewodniczący KD przy RG.
 5. Sprawozdanie z działalności RG i jej organów za rok 2005 - ref. prof. J. Błażejowski - przewodniczący RG.
 6. Zaopiniowanie projektu zmiany ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ref. KERG.
 7. Zaopiniowanie projektu budżetu państwa na 2006 r. w zakresie szkolnictwa wyższego - ref. KERG.
 8. Opinia RG w sprawie projektu stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego budowy Bałtyckiego Campusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2005-2013 - ref. KERG.
 9. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli - ref. KEdRG.
 10. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEiN w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą - ref. KEdRG + KRRG.
 11. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KURG.
 12. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 - ref. KRRG.
 13. Opinia RG w sprawie trybu kształcenia na kierunku "analityka medyczna" - ref. KRRG.
 14. Opinia RG w sprawie powołania nowego kierunku studiów "mechatronika" - ref. KRRG.
 15. Zaopiniowanie projektu standardu kształcenia dla kierunku "oceanografia" - ref. KEdRG.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików