XXV posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 14-15 września 2005 r.

czwartek, 13 października 2005

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Wystąpienie przewodniczącego KRASP - prof. Tadeusza Lutego.
 4. Zaopiniowanie zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) wniosku MEN w sprawie odwołania Rektora PWSZ w Jarosławiu - ref. prof. J. Madey.
 5. Projekt uchwały RG uzupełniającej uchwałę Nr 151/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r. - ref. prof. J. Osiowski - przewodniczący CKW RG
 6. Uchwalenie zmian w składzie prezydium RG - ref. prof. J. Błażejowski.
 7. Zaopiniowanie propozycji MEN dotyczącej przyznania dodatkowej dotacji na pomoc materialną dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Nauk Społeczno - Prawnych w Bydgoszczy - ref. KERG.
 8. Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów przez Fundację im. Heinricha Bölla - ref. KERG.
 9. Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów - ref. KEdRG + P.T. Członkowie RG.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Zatwierdzenie protokołu XXIII posiedzenia plenarnego RG (16.06.05 r.).
 12. Wolne wnioski.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików