IV posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 16 marca 2006 r.

czwartek, 2 marca 2006

Tematyka obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Model kształcenia doktoranckiego - dyskusja. Prowadzenie: prof. W. Mitkowski, mgr K. Martowska, mgr M. Molasy.
 4. Wstępna dyskusja związana z modelem kariery akademickiej. Prowadzenie: prof. L. Dobrzański, dr P. Wroczyński.
 5. Zaopiniowanie kryteriów podziału dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność uczelni artystycznych w 2006 r. - ref. KERG.
 6. Uchwały RG nowelizujące uchwały Nr 223/2005, Nr 224/2005 Nr225/2005 oraz 226/2005 PRG z dn. 8.12.2005 r. w sprawie:
  • zasad kształcenia na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • zasad kształcenia na podstawie standardów kształcenia innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • zasad opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • zasad opiniowania wniosków o utworzenie lub zmianę nazwy uczelni określonych w art.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - ref. ZPRG.
 7. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach publicznych wymagań określonych w art.56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - ref. ZPRG.
 8. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawana stopni naukowych - ref. KURG.
 9. Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia.
 10. Sprawy wniesione przez Komisje RG.
 11. Zatwierdzenie protokołu I posiedzenia plenarnego RG (5.01.06 ).
 12. Informacje o działalności prezydium RG w okresie 17.02.06 r. - 15.03.06 r.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików