V posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 20 kwietnia 2006 r.

środa, 19 kwietnia 2006

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Projekt uchwały RG w sprawie kształcenia technicznego w szkole ogólnej - ref. prof. L. Dobrzański.
 4. Zaopiniowanie wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych:
  • Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im J. Rusieckiego w zakresie: "bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej", "edukacji plastycznej", "fizyki", "geografii", "historii i wiedzy o społeczeństwie", "języka polskiego",
  • Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w zakresie "wychowania fizycznego" - ref. KNRG.
 5. Zaopiniowanie wniosków o zmianę statusu i nazwy uczelni:
  • Akademii Techniczno-Rolniczej im J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
  • Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  • Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku,
  • Akademii Rolniczej we Wrocławiu - ref. KRRG.
 6. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa dla :
  • Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie,
  • Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie - ref. KERG.
 7. Zaopiniowanie projektów regulaminów:
  • przyznawania stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Wielkopolsce wypłacanych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, realizującą projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
  • przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Stypendia dla Młodych Naukowców, prowadzonego przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie;
  • przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach:
   • Subsydiów Profesorskich - program Mistrz,
   • Stypendiów dla Młodych Naukowców - Program Start,
   • Krajowych Stypendiów wyjazdowych - program Współpraca Krajowa,
   • Stypendiów Zagranicznych dla Młodych Doktorów - program Kolumb,
   • Stypendium na Kwerendy za Granicą - program Kwerenda;
  • przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Powroty (Homing) oraz programu Focus;
  • przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Akademii Rolniczej we Wrocławiu stypendiów na realizację pracy doktorskiej, dofinansowanych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
  • przyznawania stypendiów naukowych wypłacanych obywatelom polskim przez Fundację Alexandra von Humboldta z Bonn;
  • przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach;
  • przyznawania stypendiów naukowych Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • przyznawania stypendiów Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Dziarskiej-Zalewskiej administrowanych przez Polską Akademię Umiejętności;
  • przyznawania stypendiów dla uczestników studium doktoranckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach projektu "Akademicka innowacyjność dla najlepszych doktorantów UJ" ze środków płacowych projektu ZPORR;
  • przyznawania stypendiów naukowych dla studentów, asystentów stażystów i pracowników uczelni z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
  • przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich i studentów z Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - ref. KERG.
 8. Zaopiniowanie zmian wysokości dotacji na pomoc materialną dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – ref. KERG.
 9. Sprawy wniesione przez Komisje RG.
 10. Informacje o działalności PRG w okresie 16.03 - 19.04.06 r.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików