VIII posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 22 czerwca 2006 r.

środa, 6 grudnia 2006

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Nauczanie z wykorzystaniem Internetu.
  • Wprowadzenie - prof. J. Madey.
  • Dyskusja.
 4. Propozycja RG dotycząca treści wspólnych w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie standardów kształcenia - ref. prof. J. Błażejowski + prof. J. Lubacz.
 5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - ref. ZP RG + KU RG,
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, formy i trybu postępowania kwalifikacyjnego, warunków awansowania dyplomowego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej oraz wzoru za świadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych - ref. ZP RG + KN RG,
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich - ref. ZP RG + KE RG + KN RG,
  • Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów - ref. prof. P. Lampe.
 6. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych:
  • Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w zakresie: "bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej" edukacji plastycznej "fizyki" geografii" "historii i wiedzy o społeczeństwie" "języka polskiego" oraz "matematyki"
  • Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w zakresie: "wychowania fizycznego"
  • Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej - "Podyplomowego Studium Pedagogicznego"
  • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach w zakresie "edukacji integracyjnej i rewalidacji indywidualnej"
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakresie "oligofrenopedagogiki"
  • Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w zakresie "programowania i projektowania struktur krajobrazu - architektura krajobrazu"
  • Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach w zakresie "wychowania fizycznego" - ref. KN RG.
 7. Zaopiniowanie wniosku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu o utworzenie w - trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, kierunku studiów "komunikacja europejska" - ref. KR RG
 8. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.
 9. Zaopiniowanie regulaminów stypendialnych:
  • Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu pn. "Dr BEST - program stypendialny dla najlepszych doktorantów na Akademii Ekonomicznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Działania 2.6 "Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich wypłacanych przez Fundację Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" realizującą program w ramach Działania 2.6 "Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • regulaminu przyznawania przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości stypendiów w ramach Programu "Studiuj za granicą"- ref. KE
  • RG.
 10. Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia - ref. KEd RG.
 11. Sprawy wniesione przez Komisje RG.
 12. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń plenarnych RG IV (16.03.06 r.) oraz VI (26 - 27.04.06 r.)
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Informacje o działalności RG w okresie 11.05. - 20.06.06 r.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików