X posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 19 października 2006 r.

środa, 6 grudnia 2006

Tematyka obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Dyskusja i przedstawienie propozycji standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu państwa na rok 2007 w zakresie szkolnictwa wyższego - ref. przewodniczący RG.
 5. Model kariery akademickiej - zdobywanie stopni naukowych, kwestie zatrudnienia w uczelniach państwowych. Wprowadzenie - prof. L. Dobrzański. Dyskusja.
 6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich - ref. ZPRG + KD przy RG,
  • w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich - ref. ZPRG + KE RG.
 7. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.
 8. Zaopiniowanie standardów kształcenia - ref. KEd RG.
 9. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie w uczelniach kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - ref. KEd RG.
 10. Powołanie Zespołu RG ds. przygotowania propozycji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - ref. przewodniczący RG.
 11. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń plenarnych RG: V (20.04.06 r.), VII (11.05.06 r.) VIII (22.06.06 r.) oraz IX (12.07. 06).
 12. Sprawy wniesione.
 13. Informacje.
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików