XII posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 14 grudnia 2006 r.

środa, 6 grudnia 2006

Tematyka obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Uchwała RG dotycząca projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048) - ref. prof. J. Madey.
 4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych,
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie - ref. ZP RG.
 5. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.
 6. Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia dla kierunków studiów - ref. KEd RG.
 7. Zaopiniowanie wniosków uczelni o prowadzenie studiów podyplomowych:
  • Politechniki Rzeszowskiej - w zakresie "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy",
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie - w zakresie "Higieny środowiska",
  • Wyższej Szkoły Medycznej - LZDZ w Legnicy - w zakresie "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" - ref. KN RG.
 8. Zaopiniowanie wniosku Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku o utworzenie międzyuczelnianego kierunku "inżynieria mechaniczno-medyczna" - ref. KR RG + KEd RG.
 9. Informacja dotycząca przeglądu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - ref. prof. Z. Witkowski.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zatwierdzenie protokołu X posiedzenia plenarnego RG (19.10.06 r.).
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików