Tematyka obrad XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 marca 2008 roku

wtorek, 11 marca 2008

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. chwalenie tematyki obrad.
 3. Administracyjne ograniczenia dla absolwentów w dostępie do wykonywania zawodu - instytucja koordynująca Parlament Studentów RP.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków zmian w polskim szkolnictwie wyższym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nazw kierunków studiów w języku angielskim.
 6. Zaopiniowanie projektu ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - ref. KR RG.
 7. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009 - ref. KE RG.
 8. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.
  1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo".
  2. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Wokalno-Aktorski - doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie "wokalistyka".
  3. Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie "budownictwo".
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny - doktor i doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia sztuki".
  5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doktor i doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie "biotechnologia".
  6. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa - doktor i doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie "sztuki piękne".
 9. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - ref. KR RG i KEd RG:
  Uniwersytet Śląski -"fizyka medyczna".
 10. Zaopiniowanie regulaminów przyznawania stypendiów.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 14 lutego 2008 roku
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików