Tematyka obrad XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 października 2008 roku

środa, 5 maja 2010

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Uchwalenie tematyki obrad.

III. Zaopiniowanie projektów ustaw:

1. o zasadach finansowania nauki
2. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
3. o Narodowym Centrum Nauki
4. o Polskiej Akademii Nauk
5. o instytutach badawczych
6. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”
7. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

IV. Zaopiniowanie dokumentu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2009” – ref. KE RG.

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz poziomach kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki – ref. ZP RG.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – ref. KNRG.

IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń – ref. KNRG.

X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – ref. KU RG.

1. Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania i Ekonomii – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”

2. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziału Zdrowia Publicznego – doktor nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna”

3. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Kulturoznawstwa – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”

4. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinach „medycyna” i „biologia medyczna”

5. Akademii Obrony Narodowej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego – doktor i doktor habilitowany w dziedzinie nauk wojskowych

6. Akademii Obrony Narodowej, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia – doktor i doktor habilitowany w dziedzinie nauk wojskowych

7. Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności – doktor i doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „biotechnologia”

8. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”

9. Wyższej Szkoły Zarządzania Polish Open University w Warszawie – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”

10. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Wydziału Turystyki i Rekreacji – doktor nauk o kulturze fizycznej.

XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – ref. KR RG i KEd RG.

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „ekonomiczna analiza prawa”

2. Uniwersytet Warszawski – „finanse, bankowość i rachunkowość”

3. Uniwersytet Warszawski – „finanse, rachunkowość, ubezpieczenia”

XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych – ref. KN RG.

1. wniosek Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „Zarządzania nieruchomościami”

2. wniosek Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyki dla nauczycieli”.

XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych –
1. regulaminów przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych w następujących uczelniach:
1.1. Politechnice Rzeszowskiej,
1.2. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu,
1.3. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie,
1.4. Politechnice Poznańskiej,
1.5. Politechnice Częstochowskiej,
1.6. Uniwersytecie Opolskim,
1.7. Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
1.8. Uniwersytecie Zielonogórskim,
1.9. Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach,
1.10. Politechnice Łódzkiej,
1.11. Politechnice Białostockiej,
1.12. Uniwersytetu Gdańskiego,
1.13. Uniwersytetu Łódzkiego,
1.14. Politechnice Krakowskiej,
1.15. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu,
1.16. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
1.17. Politechnice Opolskiej,
1.18. Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
1.19. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku,
1.20. Politechnice Świętokrzyskiej,
1.21. Politechnice Wrocławskiej,
1.22. Politechnice Śląskiej,
1.23. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
1.24. Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,
1.25. Uniwersytecie Rzeszowskim,
1.26 Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
1.27 Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
1.28 Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
1.29 Uniwersytecie Wrocławskim,
1.30 Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,
1.31 Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
1.32 Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
1.33 Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
1.34 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
1.35 Politechnice Szczecińskiej,
1.36 Politechnice Koszalińskiej,
1.37 Politechnice Gdańskiej,
1.38 Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie,
1.39 Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

2. regulaminu przyznawania stypendiów w konkursie „Stypendium dla młodego naukowca” organizowanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu,

3. regulaminu przyznawania stypendiów doktorantom przez Zarząd Województwa Lubelskiego w latach 2008-2010 w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” (Priorytet VIII Regionalne kadry dla gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

4. regulaminu przyznawania stypendiów dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”

5. regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na dofinansowanie projektów badawczych doktorantów w ramach projektu „ InnoGrant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów” (w ramach działania 2.6 ZPORR „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”) realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

– ref.KE RG

XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.

XV. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 12 czerwca 2008 roku.

XVI. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w roku 2007.

XVII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików