Tematyka obrad XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 listopada 2008 roku

piątek, 7 maja 2010

Tematyka obrad
XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
w dniu 13 listopada 2008 roku

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Uchwalenie tematyki obrad.

III. Model funkcjonowania studiów doktoranckich i możliwości jego realizacji
w obecnym stanie prawnym – instytucja koordynująca: Krajowa Reprezentacja Doktorantów - ref. mgr P. Pachuta

IV. Wybór członków do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej – ref. Komisja Wyborcza.

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela – ref. ZP RG.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – ref. ZP RG.

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – ref. ZP RG.

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – ref. KU RG.

1. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „biotechnologia”,

2. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „filozofia”,

3. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,

4. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo”.

IX. Rozpatrzenie propozycji ustanowienia nowego kierunku studiów o nazwie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

X. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – ref. KR RG i KEd RG.

1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii –
„biochemia”.

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – ref. KE RG.

1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych studentom Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej.
4. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Projektu „Grant – Wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Beneficjentem Systemowym programu jest Wydział Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
5. Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „ Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudnienia także osób niepełnosprawnych” – realizowanego przez Politechnikę Łódzką.
6. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – regulaminów przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych w następujących uczelniach:
6.1 Uniwersytecie Warszawskim,
6.2 Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
6.3 Akademii Rolniczej w Szczecinie,
6.4 Politechnice Lubelskiej,
6.5 Politechnice Warszawskiej.

XII. Sprawy różne i wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików