Tematyka obrad XXX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 grudnia 2008 roku

piątek, 7 maja 2010

Tematyka obrad
XXX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
w dniu 11 grudnia 2008 roku

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Debata na temat „Uczelnie a środowiska gospodarcze i społeczne w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym.”

III. Uchwalenie tematyki obrad.

IV. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

V. Podjęcie uchwały w sprawie reguł kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulacji prawnych dotyczących studiów doktoranckich.

VII. Podjęcie uchwały wspierającej doktorantów w staraniach o zabezpieczenie funkcjonowania samorządów doktorantów w uczelniach.

VIII. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref. ZP RG.

1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni.

3. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków.

4. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

5. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.

6. Projekt rozporządzenia w sprawie programu „Mobilność w Nauce – wsparcie mobilności pracowników sektora badawczo-rozwojowego”.

7. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów.

8. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

X. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego – ref. ZP RG.

1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych.

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

3. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.

4. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

XI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne – ref. ZP RG.

XII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne – ref. ZP RG.

XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – ref. KU RG

1. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie „bibliologia”.

2. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „automatyka i robotyka”.

3. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika”.

4. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka”.

5. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie „fizyka”.

6. Wydział Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie „agronomia”.

7. Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – doktor i doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia sztuki”.

8. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego – doktor nauk chemicznych w dyscyplinie „chemii”.

9. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej – doktor i doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „transport”.

10. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego – doktor nauk fizycznych w zakresie „fizyki”.

11. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – doktor nauk matematycznych w zakresie „matematyki”.

XIV. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – ref. KR RG i KEd RG.

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – „lingwistyka stosowana”.

XV. Zaopiniowanie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami” – ref. KN RG.

XVI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – ref. KE RG.

1. Zasady przyznawania stypendiów na kierunku zamawianym w Uniwersytecie Przyrodniczy w Poznaniu.

2. Zasady przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie.

3. Zasady przyznawania stypendiów w czterech programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Ventures, Team, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie oraz Welcom, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

4. Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich z Funduszu Stypendialnego, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako element projektu - „Dr INNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko – mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy.

5. Zasady przyznawania stypendiów doktorom na rozwój dalszej pracy dydaktyczno-naukowej w ramach jednego z zadań projektu „Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej – AKROPOL” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

XVII. Sprawy różne i wolne wnioski.

XVIII. Przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 13 listopada 2008 roku.

XIX. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików