Uchwała Nr 54/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2003 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia

czwartek, 23 października 2003

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 października 2003 r. projektu rozporządzenia MENiS w sprawie określenia wzoru zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia, Rada Główna stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385) uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Główna pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia proponując jednocześnie uwzględnienie następujących uzupełnień w "Zaświadczeniu":

  1. w trzeciej linii po wyrazie "obywatelstwo" dodać wyraz "narodowość",
  2. w linii 5 należy podać zarówno kierunek kształcenia jak i specjalność, w ramach danego kierunku,
  3. w akapicie zaczynającym się od wyrazu "cudzoziemiec..." w 2 linii należy wykreślić spójnik "i" przed wyrazami "... świadczeń stypendialnych..."

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików