Uchwała Nr 55/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2003 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych

piątek, 7 listopada 2003

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Po rozpatrzeniu przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych uprawnienia do nadawania stopni naukowych, Rada Główna stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk prawnych w dyscyplinie "prawo" - Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
  • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "ogrodnictwo"- Wydziałowi Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie,
  • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu"- Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo" - Instytutowi Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka i robotyka" - Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Szczecińskiej,
  • doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka" - Instytutowi Fizyki Politechniki Wrocławskiej.

§ 2

Negatywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "agronomia" - Wydziałowi Zarządzania Politechniki Białostockiej. Działalność naukowa pracowników Wydziału obejmuje tylko niektóre specjalności wchodzące w skład wnioskowanej dyscypliny, zaś publikacje wskazują wyraźnie na preferowanie problematyki regionalnej. Istotnym mankamentem jest także brak własnej bazy doświadczalnej o charakterze zakładu doświadczalnego lub stacji doświadczalnej. Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, które z osiągnięć naukowych i publikacje są efektem prac prowadzonych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, a które w innych jednostkach. Wniosek należy uznać za przedwczesny;
  • doktora nauk farmaceutycznych - Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Białymstoku. Negatywna opinia pomimo spełnienia wymogów formalnych, spowodowana jest tym, iż najważniejsze i najbardziej liczące się badania realizowane na Wydziale dotyczą w głównej mierze problematyki medyczno - analitycznej. Potwierdza to także przedstawiona lista publikacji, w tym zestawienie skryptów i podręczników. Bardzo słabo przedstawia się również współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie farmacji. Rada Główna zwraca ponadto uwagę na braki w pełnym zaprezentowaniu wniosku;
  • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Inżynieryjno - Ekonomicznemu Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. W opinii Rady Głównej zarówno potencjał osobowy jednostek wchodzących w skład Wydziału, jak i dorobek naukowo -dydaktyczny zatrudnionych na Wydziale przedstawicieli dyscypliny "ekonomia" nie stwarzają podstaw do uzyskania uprawnień do doktoryzowania z tego zakresu. Prześledzenie struktury organizacyjnej wskazuje na brak jednostek skupiających specjalistów z podstawowych dla ekonomii subdyscyplin takich jak: makroekonomia, mikroekonomia, polityka gospodarcza i społeczna, finanse państwa i innych, bez których nie jest możliwe prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z nadawaniem stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia;
  • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo" - Instytutowi Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdaniem Rady Głównej przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie "literaturoznawstwo" byłoby zdecydowanie przedwczesne. Instytut zaledwie kilka miesięcy temu uzyskał uprawnienia do doktoryzowania, a w dyscyplinie tej zakończono dopiero jeden przewód doktorski. Przyznanie uprawnień wyższego stopnia winno być poprzedzone uzyskaniem przez Instytut bardziej znaczących wyników w zakresie nadawania stopnia doktora, a także po przeprowadzeniu ich oceny przez Centralną Komisję. Należy zaznaczyć, iż problematyka związana z dyscypliną "literaturoznawstwo" jest w Instytucie znacznie słabiej reprezentowana w porównaniu z dyscypliną "językoznawstwo".

§ 3

Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików