Uchwała Nr 59/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustawy o finansowaniu nauki

czwartek, 6 stycznia 2005

w sprawie ustawy o finansowaniu nauki

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn.zm.), Rada Główna po zapoznaniu się z tekstem ustawy o finansowaniu nauki z dnia 26 listopada 2003r. - przesłanym przez Ministra Nauki wraz z pismem DP - 122 - 3600/03 - przedstawia następujące uwagi:

  1. W art. 2 pkt. 4) zdefiniowana jest działalność statutowa a w pkt. 6) badania własne, natomiast w art. 7 ust. 1 nie są wymienione badania własne jako miejsce przeznaczenia środków finansowych służących nauce. W naszej opinii badania własne powinny być bezwzględnie wymienione w art. 7 ust. 1. Brak odnotowania badań własnych w powyższym artykule oraz włączenie tych badań do art. 8, dotyczącego finansowania działalności statutowej, spowoduje znaczne ograniczanie finansowania celów, którym one służą - a mianowicie badaniom naukowym lub pracom rozwojowym promującym rozwój kadry naukowej. Wspieranie takich badań winno być - naszym zdaniem - jednym z podstawowych celów polityki naukowej państwa.
  2. W art. 22 ust. 2 - dotyczącym wskazywania kandydatów do Komitetu Polityki Naukowej - powinien być wymieniony Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego jako kierujący organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.). Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 - Rada "wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz może zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji". Rada jest przekonana, że proponowana w projekcie ustawy regulacja nie odzwierciedla dominującej roli sektora akademickiego w naszym kraju w działalności naukowej, naukowo- technicznej oraz innowacyjnej państwa. W proponowanych zasadach powoływania Komitetu Polityki Naukowej niedoceniona jest rola sektora akademickiego, przez umniejszony jego wpływ na zadania określone w art. 26.
  3. Projekt ustawy nie wspomina o działalności artystycznej, co z racji zbieżności procesów naukowych i twórczych oraz ujednolicenia stopni i tytułów w dziedzinach naukowych i artystycznych budzi obawy, co do możliwości objęcia projektów artystycznych (nie tylko w uczelniach artystycznych lecz w uniwersytetach i innych szkołach wyższych mających w swej strukturze takie jednostki) działaniem ustawy.
Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików