Uchwała Nr 63/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. dotycząca zaopiniowania wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

czwartek, 6 stycznia 2005

dotycząca zaopiniowania wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

Po rozpatrzeniu przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych, Rada Główna - stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) - uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria środowiska" - Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej;
  • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie "kształtowanie środowiska" - Wydziałowi Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Negatywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka" - Wydziałowi Mateamtyczno-Przyrodniczemu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pomimo spełnienia wymagań formalnych w zakresie zatrudnienia odpowiedniej liczby osób z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego należy stwierdzić, że brak jest wystarczającej liczby samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę fizyka. Ponadto, pośród zaprezentowanej kadry zaledwie cztery osoby mają doświadczenie w promowaniu doktorów. Należy również zwrócić uwagę na zbyt rozdrobnioną tematykę badawczą Instytutu Fizyki, w wyniku czego nie wykształciło się silne środowisko naukowe, które mogłoby podjąć badania naukowe w podstawowych działach fizyki. Wniosek zatem jest zdecydowanie przedwczesny.
  • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Ekonomicznemu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Wniosek nie spełnia wymagań formalnych w zakresie zatrudnienia wymaganej ustawą liczby osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Uczelnia nie posiada własnego stabilnego środowiska naukowego. Przedstawiony wniosek nie pozwala również na jednoznaczną ocenę wyników badań naukowych realizowanych w uczelni. Na podstawie załączonej dokumentacji trudna jest też ocena udziału pracowników naukowo-dydaktycznych w promowaniu i rozwoju kadry naukowej WSE w Warszawie.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików