Uchwała Nr 136/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych


w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

Po rozpatrzeniu, przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych, Rada Główna, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "etnologia" - Wydziałowi Filozoficzno-Historycznemu Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 2

Negatywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

§ 3

Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski