Uchwała Nr 136/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

czwartek, 9 grudnia 2004

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

Po rozpatrzeniu, przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych, Rada Główna, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "etnologia" - Wydziałowi Filozoficzno-Historycznemu Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 2

Negatywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Ekonomicznemu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Negatywna opinia RG wynika z braku lub zbyt skromnej reprezentacji pracowników wydziału w zakresie podstawowych dla ekonomii specjalności takich jak: makro i mikroekonomia, polityka gospodarcza, ekonometria czy statystyka. RG uznała, że wniosek jest przedwczesny;
  • doktora nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka" - Wydziałowi Matematyczno - Przyrodniczemu Szkole Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział nie prowadzi studiów magisterskich na kierunku matematyka, co zgodnie z zasadami opiniowania wniosków o uprawnienia od lat przestrzeganymi przez Radę Główną, uniemożliwia pozytywne zaopiniowanie wniosku o przyznanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie matematyki. Wąski wachlarz specjalności reprezentowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału wniosek dodatkowo osłabia. Należy także zwrócić uwagę na niezbyt staranne przygotowanie wniosku. RG uznała wniosek jako przedwczesny;
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka i robotyka" - Wydziałowi Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Negatywna opinia wynika przede wszystkim z niespełnienia wymagań formalnych związanych z brakiem odpowiedniej liczby zatrudnionych profesorów lub doktorów habilitowanych reprezentujących dyscyplinę "automatyka i robotyka". RG uznała, że wniosek jest zdecydowanie przedwczesny.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików