Uchwała Nr 137/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów zawodowych z zakresu specjalizacji nauczycielskiej

wtorek, 26 września 2006

w sprawie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów zawodowych z zakresu specjalizacji nauczycielskiej

Po rozpatrzeniu, przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wraz z pismem z dnia 9 listopada 2004 r., wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów zawodowych z zakresu specjalizacji nauczycielskiej, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, stosownie do art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

PRG pozytywnie opiniuje 78 wniosków o uruchomienie studiów wyższych zawodowych w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich - głównej i dodatkowej. Wnioski te zostały poddane formalnej i merytorycznej weryfikacji przez MENiS.

Przedmiotem oceny Prezydium Rady była zgodność ze standardami kształcenia nauczycieli oraz kształcenia kierunkowego na studiach zawodowych. PRG wysoko oceniło wprowadzony przez MENiS obowiązek wypełnienia jednolitego "Arkusza zgodności projektowanych studiów ze standardami kształcenia nauczycieli", który proponuje się w przyszłości uzupełnić o informację dotyczącą łącznej liczby godzin programu.

Przyjęto założenie, że winien być spełniony warunek zgodności programu nauczania specjalności głównej z obowiązującymi standardami nauczania dla kierunku studiów, na którym specjalność jest prowadzona.

W żadnym z przedstawionych wniosków nie udokumentowano spełnienia wymogu prowadzenia dodatkowej specjalności w zależności od prowadzonych przez szkołę kierunków studiów (wynikającego z zapisów punktu I.2 rozporządzenia MENiS w sprawie kształcenia nauczycieli - Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Prezydium Rady sugeruje, aby odpowiednią informację umieścić w przyszłości w "Arkuszu zgodności".

W trakcie analizy wniosków zauważono używanie niewłaściwych nazw kierunków studiów - niezgodnie z obowiązującym wykazem.

PRG sugeruje dostosowanie nazw specjalności do nazw przedmiotów realizowanych w szkołach - zgodnie z odpowiednimi podstawami programowymi.

Prezydium Rady Głównej przedstawia następujące uwagi szczegółowe:

 1. w wielu przypadkach występują niezgodności między podaną całkowitą liczbą godzin a tą, która wynika ze szczegółowego programu studiów (głównie we wnioskach Akademii Pedagogicznej w Krakowie);
 2. zbyt mała ogólna liczba godzin w stosunku do określonej ustawą o wyższych szkołach zawodowych (2200 godzin, bez praktyk) występuje we wnioskach: 1/1*, 6/36, 7/37, 41/79, 46/20, 51/22, 66/43, 67/44;
 3. we wnioskach 70/47 i 72/49 brak jakiejkolwiek informacji o programie całych studiów;
 4. nie załączono "Arkusza zgodności" do wniosku 20/91;
 5. we wniosku 6/36 nie jest spełniony warunek minimalnej liczby 400 godzin dla specjalności dodatkowej;
 6. nie jest spełniony warunek minimalnej liczby 360 godzin przedmiotów kształcenia nauczycielskiego we wnioskach 43/81 i 45/83;
 7. nie wykazano niezbędnej kadry - wynikającej z zapisów punktu I.2 rozporządzenia MENiS w sprawie kształcenia nauczycieli - dla prowadzenia specjalności dodatkowej we wnioskach: 13/88, 14/89, 15/62, 23/14, 25/18, 28/65, 43/81, 44/82, 45/83, 60/56, 63/32, 68/45;
 8. braki w programach specjalności dodatkowej występują we wnioskach:
  • 8/38 - w zakresie matematyki,
  • 9/39 - w zakresie matematyki,
  • 14/89 - nie są wyszczególnione przedmioty zapewniające pełną realizację podstawy programowej. Przedmioty są wyraźnie ukierunkowane na problematykę ochrony środowiska w aspekcie chemii,
  • 25/18 - w zakresie matematyki,
  • 28/65 - w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego; treści proponowanych przedmiotów nie odpowiadają specjalności dodatkowej,
  • 34/72 - w zakresie przedmiotów matematycznych (statystyki, rachunku prawdopodobieństwa) i rachunkowości,
  • 42/80 - w zakresie rachunkowości,
  • 45/83 - w zakresie rachunkowości i ekonomii. Program zawiera zbyt wiele przedmiotów o treściach politologicznych,
  • 63/33 - w programie umieszczono przedmioty wchodzące w zakres specjalności podstawowej (120 godzin) uszczuplając przez to zakres kształcenia dla specjalności dodatkowej. Liczba godzin - 630 - w programie semestru IV wydaje się zawyżona,
  • 68/45 - wykaz przedmiotów matematycznych wydaje się zbyt skromny. PRG zwraca uwagę na występujące w kilku wnioskach niepożądane zjawisko łączenia specjalności głównej z dodatkową, która mieści się w odległych dziedzinach kształcenia. W takich przypadkach 400 godzin przewidziane jako minimum dla programu specjalności dodatkowej jest zdecydowanie niewystarczające. Zakłada się bowiem, że nauczyciel jest przygotowany do prowadzenia każdego z przedmiotów w pełnym zakresie.

* pierwsza liczba oznacza kolejny numer w tabeli przedstawionej przez MENiS, druga - numer widniejący na teczce

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików