Uchwała Nr 145/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

piątek, 25 lutego 2005

w sprawie zaopiniowania wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

Po rozpatrzeniu, przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych, Rada Główna, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), uchwala co następuje:

§ 1

Negatywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu" - Wydziałowi Zarządzania Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Wydział Zarządzania w obecnej strukturze działa dopiero rok. Obecny profil działalności naukowo-badawczej Wydziału nie jest jeszcze należycie wykrystalizowany, a dorobek naukowy pracowników w jego nowej formule organizacyjnej jest stosunkowo słaby. Część tego dorobku zbyt liberalnie zaliczana jest do dyscypliny "nauki o zarządzaniu". Wydział wymaga dalszego rozwoju. Obecny wniosek należy uznać za przedwczesny;
  • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie "biologia" - Wydziałowi Matematyczno - Przyrodniczemu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pod względem kadrowym Wydział spełnia jedynie w minimalnym stopniu warunki regulowane obowiązującą obecnie ustawą. Perspektywa osiągnięcia w roku 2005 wieku emerytalnego przez jednego z profesorów reprezentujących dyscyplinę "biologia" pogarsza sytuację. Znaczna część dorobku badawczego pracowników Wydziału związana jest z ich działalnością na innych uczelniach i w placówkach PAN. Konieczne jest dalsze powiększenie i ustabilizowanie kadry naukowo-badawczej. Wniosek jest przedwczesny;
  • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo" - Wydziałowi Humanistycznemu Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Wydział powstał zaledwie kilka miesięcy temu. W tak krótkim czasie grono znakomitych skądinąd specjalistów z zakresu językoznawstwa nie mogło stworzyć należycie zwartego i jednolitego środowiska naukowego zdolnego przeprowadzać przewody doktorskie na odpowiednim poziomie. Doświadczenia indywidualne profesorów zatrudnionych na Wydziale wskazują, że może to nastąpić w nieodległym czasie. Obecnie wniosek jest przedwczesny.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików