Uchwała Nr 213/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie projektu zasad podziału dotacji w roku 2006 i latach następnych na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

czwartek, 2 marca 2006

w sprawie projektu zasad podziału dotacji w roku 2006 i latach następnych na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 28 października 2005 roku, projektu zasad podziału dotacji w roku 2006 i latach następnych na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez MEiN, Rada Główna stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), uchwala co następuje:

§ 1

Rada Główna pozytywnie opiniuje projekt zasad podziału dotacji na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez MEiN, z uwzględnieniem autopoprawek Zespołu ds. Badań Własnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików