Uchwała Nr 121/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia

poniedziałek, 8 stycznia 2007

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia

Po zapoznaniu się, z przekazanym przez Departament Spraw Studentów i Doktorantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia - część ogólna z dnia 8 grudnia 2006 r., Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Rada Główna pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt rozporządzenia.

§ 2

Rada Główna uważa za niezbędne dokonanie następujących zmian i uzupełnień:

 1. w § 2 ust. 2 powinno się usunąć wyraz "oceny" oraz zastąpić wyraz "stworzyć" wyrazem "wdrożyć" (proponowane brzmienie - "2. Uczelnia jest zobowiązana zapewnić wysoką jakość kształcenia i wdrożyć wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia");
 2. w § 3 ust. 4 wyraz "powinna" należy zastąpić wyrazem "może" (proponowane brzmienie - "4. Liczba semestrów oraz liczba punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie może być mniejsza niż określona w standardach kształcenia dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia");
 3. w § 3 ust. 5 należy skreślić wyrazy "Nie więcej niż" i zastąpić je wyrazem "Do..." oraz skreślić wyrazy "nauczycieli akademickich" i zastąpić je wyrazami "osób prowadzących zajęcia" (proponowane brzmienie - "5. Do 10% ogólnej liczby godzin zajęć określonych w planie studiów i programie nauczania może być realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa osób prowadzących zajęcia") ;
 4. § 4 należy usunąć, bowiem jest on sprzeczny z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z ustawą standardy kształcenia - reguły kształcenia (jak definiuje....) - określa minister w drodze rozporządzenia (art. 9 pkt 2 lub art. 10) lub w drodze udzielenia zgody (art. 11 ust. 3), natomiast programy nauczania opracowują uczelnie. Art. 9 pkt 2 przywołany na wstępie projektu rozporządzenia nie daje upoważnienia do przekazania na kogokolwiek prawa stanowienia standardów kształcenia. Sugerujemy, aby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą mogły kształcić według standardu określonego na podstawie art. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna wyraża wolę przedstawienia Ministrowi NiSzW takiego standardu opracowanego wspólnie z wyżej wymienionymi uczelniami.
 5. § 5 ust. 3 powinien określać - zgodnie z intencją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art.9 pkt. 2) - reguły kształcenia w ramach makrokierunku wynikające z reguł kształcenia w ramach kierunków studiów, w oparciu o które makrokierunek jest tworzony. Zaproponowane przepisy tymi regułami nie są. Uważamy za konieczne uwzględnienie naszych wcześniejszych propozycji. § 5 ust. 3 powinien przyjąć brzmienie: "Program nauczania dla makrokierunku studiów powinien uwzględniać standardy kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku według następujących zasad:
  1. liczba godzin zajęć powinna być największą z określonych w standardach kształcenia kierunku studiów wchodzących w obszar makrokierunku;
  2. czas trwania studiów, liczony liczbą semestrów, powinien być najwyższy z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku;
  3. liczba punktów ECTS powinna być największa z określonych standardach kształcenia kierunków wchodzących w obszar makrokierunku;
  4. kwalifikacje absolwenta powinny uwzględniać kwalifikacje absolwenta określone w standardach kształcenia kierunków studiów, z podaniem zakresu ich uwzględnienia;
  5. ramowe treści kształcenia powinny uwzględniać ramowe treści kształcenia określone w standardach kształcenia kierunku studiów wchodzących w obszar makrokierunku, z podaniem zakresu ich uwzględnienia;
  6. wymiar praktyk powinien być największy z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku;
  7. inne wymagania i zalecenia powinny zostać uwzględnione w relacji do zakresu wykorzystania standardów kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku".
 6. § 9 - proponuje się następujące brzmienie: "Makrokierunek lub studia międzykierunkowe są prowadzone jako studia dwustopniowe, jeśli przynajmniej jeden z kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku lub studiów międzykierunkowych jest realizowany jako studia dwustopniowe".;
 7. § 11 należy przenieść wyrazy "na studiach drugiego stopnia" (3 wiersz) po wyrazie "kształcenia (1 wiersz) (proponowane brzmienie - "Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów, na makrokierunku lub na studiach międzykierunkowych. Warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia określa uczelnia przyjmująca".);
 8. w § 14 ust. 2 należy wstawić wyraz "Europejskich" pomiędzy wyrazem "Certyfikat" i "Umiejętności" oraz dodać po wyrazie "Komputerowych" - (dawniej tak zwane) Europejskie Prawo Jazdy;
 9. w § 16 należy wykreślić wyraz "obowiązują" i wpisać "dla poszczególnych kierunków studiów będą stosowane".
 10. w § 17 należy przed wyrazem "Traci" dodać "Z dniem 30 września 2007 roku"

§ 3

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików