Uchwała Nr 13/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

środa, 29 marca 2006

w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

§ 1

1. Dla potrzeb opiniowania przez Radę Główną wniosków senatów uczelni umożliwiających ich podstawowym jednostkom organizacyjnym prowadzenie studiów na kierunkach innych niż określone na podstawie art.9 pkt 1 ustawy i przedstawionych przez senat uczelni standardów kształcenia, Rada Główna postanawia, że poza wymogami wynikającymi z treści art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 3 oraz art. 56 ust. 2 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, które musi spełniać wniosek, wnioskodawca winien :

  1. Udokumentować posiadanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie lub w dyscyplinie odpowiadającej temu kierunkowi, względnie w dziedzinie lub dyscyplinie pokrewnej;
  2. Uzasadnić, że :
    1. kierunek taki stanowi dający się wyodrębnić obszar kształcenia, inny niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy,
    2. utworzenie takiego kierunku przyczyni się do rozwoju kształcenia, badań naukowych oraz sprzyjać będzie przemianom zachodzącym w sferze społecznej, gospodarczej oraz na rynku pracy,
  3. Przedstawić proponowany standard kształcenia, w którym co najmniej 30 % ramowych treści kształcenia różni się od ramowych treści kształcenia standardów istniejących kierunków studiów,
  4. Przedłożyć informację o proponowanym programie studiów.

2. Kształcenie na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy może odbywać się w ramach studiów pierwszego stopnia, w trybie studiów dwustopniowych lub w ramach studiów drugiego stopnia.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików