Uchwała Nr 14/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. dotycząca zasad postępowania w zakresie przygotowania wniosku Rady Głównej w sprawie określenia w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego standardu kształcenia dla kierunku innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

środa, 29 marca 2006

dotycząca zasad postępowania w zakresie przygotowania wniosku Rady Głównej w sprawie określenia w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego standardu kształcenia dla kierunku innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

§ 1

  1. Dla potrzeb przygotowania przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego wniosku w sprawie określenia w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego standardu kształcenia dla danego kierunku innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oprócz spełnienia wymogów wynikających z treści art.3, art. 10 ust. 1-3 w/w ustawy, Rada Główna uznaje za niezbędne :
    1. Przedstawienie przez podstawową jednostkę organizacyjną prowadzącą dany kierunek projektu odrębnego standardu kształcenia, przygotowanego zgodnie z ogólnymi zasadami tworzenia standardów kształcenia;
    2. Przedstawienie przez podstawową jednostkę organizacyjną potrzeby wprowadzenia nowego standardu ze względu na rozwój kształcenia, badań naukowych albo wspomaganie przemian zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej oraz na rynku pracy;
    3. Uzasadnienie przez podstawową jednostkę organizacyjną braku możliwości realizacji zakładanych celów edukacyjnych w oparciu o istniejące dotychczas standardy.
  2. Odrębny standard nie może prowadzić do zmiany trybu i formy studiów na kierunku, dla którego jest określony.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików