Uchwała Nr 15/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie informacji niezbędnych dla opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

środa, 29 marca 2006

w sprawie informacji niezbędnych dla opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

§ 1

Przy opiniowaniu przez Radę Główną wniosku uczelni o wyrażenie zgody przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów podyplomowych, jeżeli program takich studiów wykracza poza zakres związany z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów (art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), Rada wymagać będzie przedłożenia następujących informacji niezbędnych dla wyrażenia jej opinii :

  1. Syntetycznego opisu charakteru uczelni występującej z wnioskiem.
  2. Informacji o prowadzonych przez nią kierunkach studiów (na poszczególnych stopniach kształcenia) przydatnych z punktu widzenia zagwarantowania odpowiedniego poziomu dydaktyki na uruchamianych studiach podyplomowych.
  3. Programu studiów podyplomowych określającego: czas ich trwania (przez wskazanie liczby semestrów i godzin), ramowe treści kształcenia wraz z informacją na temat praktyk, a także wskazującego umiejętności, kwalifikacje względnie uprawnienia zawodowe jakie uzyska osoba kończąca tę formę kształcenia. (Jeżeli przepisy dotyczące określonego zawodu nie stanowią inaczej, studia dające kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe nie powinny trwać krócej niż 200 godzin).
  4. Obsady kadrowej przewidzianej dla realizacji kształcenia podyplomowego.
  5. Opisu zaplecza bibliotecznego oraz dydaktycznego w tym w razie potrzeby laboratoryjnego.
  6. Informacji o adresatach studiów podyplomowych w tym zwłaszcza informacji do absolwentów jakich kierunków i jakich stopni kształcenia studium jest kierowane.
  7. Informacji o finansowaniu studiów.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików