Uchwała Nr 19/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

środa, 29 marca 2006

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

Po rozpatrzeniu, przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych, Rada Główna, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:
- doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia” – Wydziałowi Historycznemu Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu,
- doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia” – Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie „biologia medyczna” i „medycyna”- Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie,
- doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej.

§ 2

Negatywnie zaopiniować wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:
- doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” – Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pomimo, że Wydział spełnia warunki formalne związane z zatrudnieniem odpowiedniej liczby profesorów i doktorów habilitowanych w zakresie wnioskowanej dyscypliny to jego dorobek naukowy i zainteresowania badawcze kadry są zorientowane bardziej na marketing i zarządzanie niż współczesne problemy makro i mikroekonomii. Ponadto zbyt krótki okres kształcenia na kierunku „ekonomia” nie pozwala na ocenę jakości kształcenia ani ocenę absolwentów pod kątem ich kwalifikacji.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików