Uchwała Nr 25/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

piątek, 5 maja 2006

 

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

Po rozpatrzeniu, przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych uprawnień do nadawania stopni naukowych, Rada Główna, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "technologia żywności i żywienia" - Wydziałowi Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie,
  • doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna" - Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

  § 2

  Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Minister Edukacji i Nauki.

  Wiceprzewodniczący Rady Głównej
  Jan Madey

  Brak tagów

  Pobierz darmowe oprogramowanie
  do przeglądania plików