Uchwała Nr 26/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim

piątek, 5 maja 2006

w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 5 kwietnia 2006 r. projektu ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rada Główna, uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje propozycje zmiany nazwy:

  • Akademii Ekonomicznej w Krakowie na "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie" (art. 2 projektu ustawy),
  • Akademii Rolniczej we Wrocławiu na "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu" (art. 4 projektu ustawy),
  • Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na "Akademia Pomorska w Słupsku (art. 5 projektu ustawy).

§ 2

Negatywnie opiniuje przepis art. 1 o zmianę nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na "Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy". Rada Główna stwierdza, że wniosek ten nie spełnia kryteriów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Zdaniem RG ustawodawca zastrzegł nazwę "uniwersytet techniczny" dla uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym co najmniej osiem uprawnień w zakresie nauk technicznych.

RG uważa, że w omawianym przypadku nie można zastosować przepisu ust. 3 art. 3, gdyż uniwersytet dwu przymiotnikowy np. techniczno-przyrodniczy spełniałby wówczas mniej zaostrzone kryteria niż uniwersytet posługujący się wyłącznie przymiotnikiem "techniczny". W takiej sytuacji wyodrębnienie ust. 2 w art. 3 ustawy byłoby zbędne, a przepis ust. 3 pozwalałby łatwo obejść wymagania ustawowe dla szkół wyższych używających nazwy "uniwersytet techniczny".

§ 3

Opinię co do przepisów art. 3 projektu ustawy Rada Główna przedstawiła w uchwale Nr 20/2006 z dnia 16 marca 2006 r.

§ 4

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików