Uchwała Nr 148/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

czwartek, 26 kwietnia 2007

w sprawie zmiany zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

§ 1

W uchwale Nr 13/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza się następujące zmiany:

  1. Treść dotychczasowego § 1 ust. 1 pkt 3 zastępuje się treścią:
    „3) Przedstawić proponowane standardy kształcenia, sformułowane według schematu stosowanego dla standardów kształcenia określonych na podstawie art. 9 pkt 2, w których co najmniej 30% ramowych treści kształcenia różni się od ramowych treści kształcenia określonych w standardach kształcenia kierunków studiów określonych na podstawie art. 9 pkt. 1,”.
  2. Treść dotychczasowego § 1 ust. 1 pkt 4 zastępuje się treścią:
    „4) przedłożyć informację o proponowanym programie studiów wraz z uzasadnieniem, że programu tego nie da się zrealizować korzystając ze standardów kształcenia określonych na podstawie art. 9 pkt. 2”.
  3. Dodaje się § 2 o treści:
    „Rada Główna kieruje wniosek do eksperta spoza grona członków Rady celem zasięgnięcia opinii co do celowości kształcenia w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kompletności przedstawionych materiałów.”
  4. Numerację dotychczasowego § 2 zmienia się na 3.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików