Uchwała Nr 149/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (druk nr 1573)

czwartek, 26 kwietnia 2007

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (druk nr 1573)

Po rozpatrzeniu, na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym "Solidarne Państwo", rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy.

§ 2

Rada proponuje rozważenie dokonania następujących zmian w art. 1 projektu:

  1. Usunięcie przepisów mówiących o finansowaniu działalności statutowej tylko jednostek, które zostały zaliczone do pierwszej i drugiej kategorii na podstawie oceny parametrycznej. Wymagałoby to zmiany treści art. 11 ust. 5 na: "Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie działalności statutowej określonej w ust. 1 są przekazywane jednostkom naukowym w formie dotacji podmiotowej." oraz usuniecie art. 2 (z projektu) o treści: "Dotacja na finansowanie działalności statutowej dla jednostek naukowych trzeciej i czwartej kategorii ulega zmniejszeniu w 2007 r. o 50% oraz w 2008 r. również o 50%".
    Uzasadnienie Kryteria oceny parametrycznej są płynne i niejednoznaczne. Można wystarczająco zróżnicować poziom dotacji tak, aby jednostki najefektywniej wydające fundusze publiczne (pierwszej i drugiej kategorii) dysponowały większymi środkami finansowymi. Uwagę w tej sprawie zgłaszaliśmy wcześniej (uchwała Prezydium Rady w załączeniu).
  2. Dodanie do art. 9 ust. 1 treści mówiących o finansowaniu projektów promotorskich. Wymagałoby to zmiany przepisów tego ustępu na: "Finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty własne, w tym projekty habilitacyjne, o tematyce określonej przez wnioskodawcę oraz projekty promotorskie mające na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej". Uzasadnienie Projekty promotorskie są aktualnie ważną formą wspierania badań realizowanych na rozwijających się dynamicznie studiach doktoranckich.
  3. Wymienienie w gronie organów i instytucji w art. 8a ust. 3 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - po Polskiej Akademii Nauk. Uzasadnienie Rada Główna jest jedynym wybieralnym organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego (art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zakres aktywności Rady obejmuje sprawy nauki (art. 45 ust. 2 pkty 2 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), a mając duże doświadczenie może efektywnie pomóc w ustanowieniu Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego jest wymieniona w gronie instytucji wskazujących kandydatów do Komitetu Polityki Narodowej i Naukowo-Technicznej (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - Dz. U. Nr 238, poz. 383, z późn. zm.).
  4. Niezrozumiała jest treść art. 15 ust. 6 pkt 2. Punkt ten wiąże się z art. 15 ust. 2, który dotyczy stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Nie bardzo wiadomo, w jaki sposób mają być "rozliczane" przyznane środki finansowe, czego dotyczy "umarzanie lub odraczanie spłaty", czy też "rozkładanie na raty należności finansowych". Stypendia mogą być przyznane, ale nie powinny być zwracane. Stypendium jest rodzajem nagrody. Można je przyznać na określony okres i wstrzymać wypłacanie. Nie wymaga się natomiast w regulacjach dotyczących obszaru nauki i szkolnictwa wyższego zwrotu stypendiów.
  5. Odniesienie nagród ministra (art. 14a ust. 1), stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (art. 15 ust. 2) oraz wysokości wynagrodzeń członków: Rady Nauki i ekspertów (art. 16 ust. 3) do minimalnej, a nie maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej - określonego zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Takie rozwiązanie stosowane jest w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w odniesieniu między innymi do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej (art. 15 ust. 3 pkt 2). Ponadto, stawka maksymalna została ostatnio znacznie podwyższona - a w przyszłości może zostać zniesiona. Odwołanie się do stawki minimalnej będzie logiczną konsekwencją stosowanych w innych regulacjach prawnych rozwiązań.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym "Solidarne Państwo" oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików