Uchwała Nr 150/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. dotycząca rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

czwartek, 26 kwietnia 2007

dotycząca rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2007 r., projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia zwracając uwagę na niezbędność dokonania poniżej wyszczególnionych zmian.

 1. W tytule po słowach "kierunku" i "makrokierunki" powinno się dodać słowo "studiów". Tytuł powinien brzmieć "...w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki studiów". Taka terminologia stosowana jest konsekwentnie w rozporządzeniu.
 2. W 2) na końcu strony pierwszej brakuje kropek po "w" (powinno być "w.") oraz "poz" ( powinno być "poz.").
 3. § 3.1 powinien brzmieć "3.1. Uczelnia jest zobowiązana zapewnić wysoką jakość kształcenia i wdrożyć wewnętrzny system oceny jakości kształcenia.".
 4. § 5 nie może odnosić się do "trybu" tworzenia makrokierunków studiów i studiów miedzykierunowych, ponieważ tryb ten określa niniejsze rozporządzenie (patrz tytuł oraz sformułowanie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Można natomiast mówić o zasadach tworzenia tych studiów. Dalej, zasady te określa nie tylko art.11 ust. 4 ale przede wszystkim art. 8 ust. 3 i 4. § 5 jest zbędny wobec uregulowań ustawowych. Jeśli go jednak pozostawić, to w zmienionej formie - "Zasady tworzenia makrokierunków studiów oraz studiów międzykierunkowych określają przepisy art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. W § 6 ust. 3 pkt 1 słowo "kierunku" powinno być w liczbie mnogiej - właściwe brzmienie: "1) liczba godzin zajęć powinna być największą z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów;".
 6. W § 6 ust. 3 pkt 3 należy po słowie "kierunków" dodać słowo "studiów" - właściwe brzmienie: "3) liczba punktów ECTS powinna być największą z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów;".
 7. W § 11 niezbędne jest dodanie ust. 2 o treści : "2. Programy nauczania na studiach inżynierskich powinny zawierać nie mniej niż 50% treści technicznych, rolniczych lub leśnych". Powinna zostać zmieniona numeracja dotychczasowych ust. 2 i 3 na ust. odpowiednio 3 i 4. W obecnym ust. 3 tego paragrafu po "ECTS" powinno być "za" a nie "na".
 8. W § 13.2 do grupy instytucji, w których można odbywać praktyki powinny być dodane instytucje oświatowe oraz placówki kultury. Powinien on brzmieć "13.2. Praktyki, w wymiarze określonym w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, mogą być odbywane w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, palcówkach kultury, lub w ramach zorganizowanej przez uczelnie działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki.".
 9. Powinny pojawić się przepisy, zgłaszane wcześniej, o treści: "§ 15.1. Studenci posiadający zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie określonym w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach dydaktycznych w tego zakresu. 2. Studenci posiadający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, zwany dawniej Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy (European Computer Driving Licence), mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej".
 10. W uzasadnieniu na str. 11, gdzie jest mowa o "Nowych standardach kształcenia...". nietrafne jest sformułowanie "…powinny stanowić nie mniej...". Lepiej byłoby powiedzieć "... stanowią nie mniej...".
 11. Fragment na str. 13 zaczynający się od wyrazów "Generalnie można zatem stwierdzić,... jest niefortunnie sformułowany. Proponuje się następującą modyfikację: "Generalnie można stwierdzić, iż nowe standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów tworzą dobre podstawy do opracowywania nowoczesnych planów studiów i programów nauczania, uwzględniających misję i specyfikę uczelni. Ułatwią one wprowadzenie elastycznych i zindywidualizowanych dróg kształcenia dla wszystkich studentów, zwiększą mobilność w ramach pokrewnych kierunków studiów, wpłyną na lepsze przygotowanie absolwentów do wymagań rynku pracy, a tym samym będą stanowiły ważne narzędzie podnoszenia poziomu oraz unowocześnienia procesu dydaktycznego. Staną się narzędziem pomocnym w ocenie jakości kształcenia. Umożliwią również obiektywna ocenę kwalifikacji absolwenta".

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików