Uchwała Nr 154/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

czwartek, 26 kwietnia 2007

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Zdrowia z 27 marca 2007 r., projektu rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia i zgłasza następującą uwagę: w załączniku nr 11 do projektu rozporządzenia w kolumnie Studia stacjonarne I stopnia przy Śląskiej Akademii Medycznej należy wprowadzić liczbę 80.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików