Uchwała Nr 245/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

piątek, 11 stycznia 2008

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 2007 r., projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

Rada Główna - nie kwestionując proponowanych zmian szczegółowych - opiniuje negatywnie projekt nowelizacji. Jest to propozycja przedwczesna, która jedynie w sposób doraźny zmienia wybrane elementy podstawy programowej kształcenia ogólnego, a nie proponuje rozwiązań systemowych. W opinii Rady Głównej, podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - na tym etapie - nie powinna być nowelizowana. Należy natomiast podjąć prace nad stworzeniem nowej podstawy programowej, uwzględniającej wymagania współczesnej edukacji - po szerokiej dyskusji środowiskowej.

Jednocześnie Rada Główna zwraca uwagę, że projekt nie został przekazany do konsultacji Komitetowi Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Radzie Języka Polskiego oraz Konferencji Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich, mimo iż wprowadza wiele zmian w zakresie nauczania języka polskiego.

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików