Uchwała Nr 246/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

piątek, 11 stycznia 2008

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r., projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

Rada Główna ocenia pozytywnie projekt nowelizacji zwracając uwagę, że zmienia on jedynie wybrane kwestie związane z przeprowadzaniem egzaminów w szkołach publicznych. W opinii Rady koncepcja egzaminu maturalnego – zwłaszcza w zakresie języka polskiego jako języka narodowego – wymaga rozwiązań systemowych, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji środowiskowych. Zdaniem projektodawcy nowelizacja ma za cel m.in. położenie większego nacisku na znajomość literatury (lektury) i naukę o języku. Należy zatem najpierw opracować nową podstawę programową kształcenia ogólnego, by uporządkować kwestie lekturowe szeroko dyskutowane w ostatnich latach, a następnie zmieniać kryteria i sposób przeprowadzania egzaminów.

Wśród podmiotów, na które oddziałuje nowelizacja nie wymieniono Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych, natomiast wśród instytucji, do których projekt został przekazany – mimo iż dotyczy egzaminu z języka polskiego – Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Rady Języka Polskiego, czy Konferencji Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich.

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików